Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03233
15-03-1982
Samenvatting
D/156. Resoluties EP over zijn bevoegdheden m.b.t. toetredingsverdragen en andere verdragen tussen EG en derde landen.
Op 18 februari werd de ontwerpresolutie Blumenfeld geamendeerd aangenomen. De strekking van de resolutie is door de amendering veer realistischer geworden. Zo zijn uit de tekst m.b.t. internationale overeenkomsten het vetorecht van het EP en de ratificatieprocedure verdwenen; in de tekst wordt nog slechts gesproken over een streven naar de mogelijkheid van het EP tot ratificatie in de toekomst.
Voor de naaste toekomst wordt een interinstitutioneel akkoord voorgesteld, waarin de Raad en Commissie zich jegens het EP verbinden tot het inlichten over het doel en mandaat van de onderhandelingen (conform de Luns-Westerterpprocedure), advisering door het EP, overlegprocedure in het geval het EP het sluiten van een overeenkomst afwijst en een streven dat de lidstaten een toetredingsverdrag niet ratificeren indien het EP het met 3/5 van de stemmen heeft verworpen.
Nederland kan zich positief opstellen m.b.t. de toepassing van de Luns- en Westerterpprocedure en de overlegprocedure. Echter de wens van het EP dat de Raad zich verbindt er naar te streven dat de lidstaten een toetredingsverdrag niet ratificeren indien het EP dit verworpen heeft, dient te worden afgewezen.