Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03301
10-03-1981
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 10 maart 1981.
+ landbouwprijzen 1981/82. De voorstellen van de Commissie hebben tot doel het tot staan brengen van de inkomensachteruitgang van de boer via een behoorlijke prijsverhoging en het niet verder beperken van de begrotingsruimte voor 1981. Om de budgettaire doelstelling te bereiken is voorzien in een uitbreiding van het medeverantwoordelijkheidsbeginsel naar andere sectoren, verzwaring daarvan in de zuivelsector (superheffing), bezuiniging en vermindering mcb's. Fin., EZ en SoZa drongen erop aan dat de ministerraad zich uitspreekt over een maximum in de prijsonderhandelingen. L&V noemde de voorstellen een goed uitgangspunt voor onderhandelingen. Het MV-beginsel als middel voor productiebeheersing was voor de CoCo aanvaardbaar. De CoCo stelde verder dat uitgangspunt bij de behandeling van de prijsvoorstellen de door de REZ goedgekeurde nota 'herstructurering van de EG-begroting' moet zijn. Het verschil van mening over de vraag of de voorstellen voor Nederland een maximum zouden zijn, werd aan de REZ voorgelegd.
+ Europees paspoort. Er worden door het voorzitterschap pogingen ondernomen om de sinds 1975 slepende discussie over een Europees paspoort af te ronden met een principebesluit op de Algemene Raad van 16/17 maart. Basiselement van het compromis is een eenvormige kaft met de aanduiding Europese Gemeenschap. Door de voortdurende weerstand van het VK worden de lidstaten vrijgelaten over de verdere vormgeving van het paspoort. Het ontwerp-besluit laat de lidstaten ook vrij te bepalen of onderdanen buiten Europa een dergelijk uniform paspoort krijgen. Dit is ook van belang voor de Nederlandse Antillen en daarom dient ook de Antilliaanse regering hiermee in te stemmen. De CoCo ging akkoord met de voorgestelde vormgeving van het Europees Paspoort.