Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de speciale Raadszitting van 30 augustus 1983.
Van Eekelen licht toe dat de CoCo vnl. gesproken heeft over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hij wijst op de relatie tussen de bezuinigingen op de korte termijn met het oog op het bereiken van de 1%-grens en het meer fundamentele probleem op de langere termijn de financiering van de EG gezond en het GLB beheersbaar te maken. In het Nederlandse document is gesteld dat de Londense formule, welke bepaalt dat de stijging van de landbouwuitgaven dient achter te blijven bij de autonome stijging van de eigen middelen volgens de oude sleutel, juridisch bindend moet worden. De andere lidstaten hebben wel begrip voor deze doelstelling, maar willen het niet juridisch hard maken. De discussie in de REZ moet worden gezien in het licht van de bezuinigingsoperatie, waarvoor door de Commissie 3 mld ECU wordt genoemd.
Besloten wordt de discussie te beperken tot het landbouwdossier. Meerdere ministers hebben bezwaar tegen de nadruk op enkel de zuivelsector. Ook op zuidelijke producten dient te worden bezuinigd.
De REZ aanvaardt de conclusies van de CoCo. De ontwerp-interventies van Van den Broek, Ruding en Braks zullen op elkaar worden afgestemd.