Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Interne Marktraad van 25 nov. 1983.
Van Eekelen merkt op dat er op zichzelf geen behoefte is aan een nieuw handelspolitiek instrument, maar dat BuZa geneigd is met dit Frans voorstel akkoord te gaan mits de uitwerking GAT-conform is en de besluitvorming goed geregeld.
Van Aardenne acht het instrument overbodig maar sluit niet uit dat het moet worden aanvaard. Met name moet worden voorkomen dat een verkeerd signaal wordt gegeven in een wereld die toch al neigt naar protectionisme. Verder moet Nederland zich blijven verzetten tegen een klachtrecht voor de industrie. Het belangrijkste punt is echter de besluitvorming. De commissie stelt voor dat de door haar getroffen retaliatiemaatregelen met 2/3 meerderheid door de Raad ongedaan kunnen worden gemaakt.
Besloten wordt dat de delegatie zich op het standpunt zal stellen dat voor de handering van het nieuwe handelspolitieke instrument een gekwalificeerde meerderheid vereist is. De besluitvorming kan ook via de Comité-procedure.