Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03398
09-06-1983
Actoren
codebericht
Samenvatting
Verslag besprekingen REZ met commissaris Andriessen.
Andriessen verklaarde dat de Commissie voor de Europese Raad een document voorbereidt over de beheersing van de landbouwuitgaven. Hierin zal ongetwijfeld een stringent prijsbeleid en beperking van de interventiehoeveelheden voorgesteld worden. Hij zag hierin een parallele aanpak met die in de notitie van L&V, die uitgaat van het achterblijven van de landbouwuitgaven bij de groei van de eigen middelen. Braks stelde dat de notitie is opgesteld opdat de verworvenheden van het GLB net aangetast worden. Het GLB dreigt in gevaar te komen bij ongewijzigd beleid. Er zal nu moediger moeten worden opgetreden. Ruding benadrukte dat ook een kwantitatieve beperking van de te garanderen hoeveelheden product nodig zal zijn.
Toekomstige financiering. Andriessen constateerde dat de mogelijkheden voor vervangend beleid niet groot zijn. T.a.v. de doorbreking van de 1% BTW-grens stelde Ruding dat hij niet akkoord kon gaan indien er geen uitzicht zou bestaan op daadwerkelijke beheersing van de landbouwuitgaven. Lubbers meent dat Brussel zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat Nederland de uitbreiding van eigen middelen koppelt aan de toetreding van Spanje en Portugal.
Andriessen meent dat de oplossing van het Britse bijdrageprobleem aan de uitgavenkant gezocht moet worden, waarbij herstructurering van de landbouwuitgaven de kern van het probleem vormt. Lubberst stelde dat de ministerraad buitengewoon sceptisch is om via nieuwe uitgaven te komen tot een oplossing van het VK-probleem.