Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Post-Stuttgart exercitie onder Frans voorzitterschap.
Van Eekelen wijst op de drie belangrijkste onderdelen van de CoCo-conclusies. Nederland zal een eerste aanzet geven voor een samenvattend voorstel voor budgettaire discpline. Vervolgens zal geprobeerd worden met de Benelux-partners op één lijn te komen vóór het bezoek van Mitterand aan Nederland. De Nederlandse prioriteiten zijn: budgettaire discipline, enkele specifieke onderdelen van nieuw beleid, de budgettaire onevenwichtigheden en de landbouw. Ruding plaatst een vraagteken bij het Benelux-overleg. Hij meent dat Nederland al zijn concessies heeft gedaan t.a.v. de budgettaire discipline en daarom niet verder kan gaan. Besloten wordt dat zal worden gestreefd de synthese van het Commissiedocument, het Nederlandse voorstel en het voorstel Delors over de financiële discipline gereed te hebben vóór het bezoek van Genscher aan Den Haag op 2/2. Ook zal met Genscher gesproken worden over de mogelijkheden om tot een compromis te komen t.a.v. het handelspolitieke instrument.
Ruding acht het bereiken van een betere begrotingsdiscipline een conditio sine qua non voor de verhoging van de eigen middelen. Geconcludeerd wordt dat Nederland steun zal verlenen aan de Franse pogingen om de BRD te laten bijdragen aan de VK-compensatie. Elke modulatie van de BTW-afdracht blijft voor Nederland onaanvaardbaar.