Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Imitatieproducten.
Braks meldt dat het DG-overleg tussen Landbouw en EZ zeer vruchtbaar was, maar de conclusies nog onvolledig zijn. Gelet op de gespannen situatie op de zuivelmarkt is het wezenlijk de bestaande verbodsbepalingen t.a.v. imitatieproducten te handhaven. Afschaffing betekent zout in de wonden.
Van Aardenne merkt op dat nationale verboden in strijd zijn met het EG-verdrag. Het zijn net die verboden waar bij op het gebied van de Interne Markt tegen vechten. Men is dan niet consequent als men zegt begrip te hebben voor de prblemen in de agrarische sector. In de tekst moet komen dat verboden op communautair vlak strijdig zijn met het beginsel van de vrije markt. Maar ook nationaal moeten bestaande verboden worden afgeschaft.
Ruding pleit voor een geleidelijke afschaffing en wil geen tijdstip vastleggen. Braks acht dit binnenlands politiek problematisch, maar s bereid dit in de notulen vast te leggen, mits dit niet naar buiten wordt gebracht.
Zie ook