Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03555
06-06-1985
Samenvatting
T28/334. Ministerraadsbehandeling van gewijzigd eigen middelenbesluit op 7 juni a.s., agendapunt 2b.
Interdepartementaal is overeenstemming bereikt over de Memorie van Toelichting op het eigen middelen-besluit, m.u.v. één punt. Financiën wenste toevoeding van een passage over de verwerking van de Nederlandse BTW-afdracht op de Rijksbegroting. Door BZ is deze passage niet aanvaard. Eerder was al bezwaar aangetekend tegen de onmogelijke consequenties van de toepassing van het MR-besluit van 2-12-1983. Deze houdt in dat iedere afdracht boven 1850 mln gld gecompenseerd moet worden op een Rijksbegroting in enge zin. Op 1 april besloot de ministerraad dat e.e.a. nog eens nader moet worden bekeken. Hetgeen nog niet is geschied. De ministerraad moet erop gewezen worden dat de kwestie van de compensatie van de Nederlandse BTW-afdrachten nog in discussie is. Het gaat aan om uitsluitend het Financiënstandpunt in een aan het Parlement toe te zenden Memorie van Toelichting vast te leggen. Gezien de noodzaak deze MvT snel te behandelen, is het niet gewenst hierin de compensatiekwestie uit te vechten.
Zie ook