Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03568
29-01-1985
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
Korteweg stuurt Van Eekelen uit hoofde van zijn lidmaatschap van het Dooge-Comité een notitie over de voorstellen van het comité inzake monetaire en financiële integratie in de EG. Korteweg stelt dat het EMS in de afgelopen jaren een van de weinige integrerende en soepel werkende beleidssystemen is geweest. Het is in ieders belang dat de positieve werking van dit communautaire systeem wordt verbeterd en niet in de waagschaal wordt gesteld.
In de notitie toont Financiën zich een krachtig voorstander van financiële integratie als onderdeel van een werkelijk interne markt. T.a.v. monetaire integratie is het standpunt kritisch-positief: monetaire integratie wordt nagestreefd mits op basis van een voldoende mate van interne monetaire stabiliteit. Deze stabiliteit is een voorwaarde voor duurzame economische groei.