Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Dossieraantekening voor ss. Bolkestein t.b.v. Algemene Raad op 27/28 jan. 1986: betrekkingen EEG-EVA, aanpassingsprotocollen i.v.m. toetreding Spanje en Portugal.
Hoewel eind nov. de onderhandelingen met de EVA-landen inzake de gedurende de overgangsperiode te treffen aanpassingsmaatregelen t.a.v. de vrijhandelsakkoorden, heeft de Commissie het niet opportuun geoordeeld, de Raad een aanpassing van het onderhandelingsmandaat voor te stellen. De Algemene Raad concludeerde echter dat alle betrokken partijen een groter souplesse zullen toenen teneinde de Commissie in staat te stellen alsnog een bevredigend onderhandelingsresultaat te boeken. Het informeel overleg van de Commissie met de EVA's, Spanje en Portugal heeft nog niet tot resultaat geleid. Gezien de tijdsdruk (een besluit moet uiterlijk in februari worden genomen) moet het voorzitterschap zich bezinnen of er aanleiding is initiatieven te nemen in de vorm van nadere informatie en/of met de Commissie te overleggen voor een vangnet voor het geval de onderhandelingen niet tijdig worden afgerond.