Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
248. REZ van 10 februari 1974.
Europees Rekenhof. De Algemene Rekenkamer meent dat de volgende Nederlandse verlangens niet gehonoreerd zijn: a) Het rekenhof dient geen orgaan maar een instelling van de Gemeenschap te zijn. Het bezwaar is dat Frankrijk de positie van het Rekenhof zo zwaar wil maken dat de taak van het Europees Parlement wordt verzwakt. B) Het ledental van het Rekenhof dient omwille van de doeltreffendheid beperkt te blijven tot 3 à 5 leden. C) De leden van het Rekenhof moeten worden geworven uit de kring van leden of oud-leden van de nationale rekenkamers, zoals de EG-Commissie voorstelde. De CoCo gaf de voorkeur aan een ruimere formule.
Regionaal beleid. De vertegenwoordiger van L&V deelde mee dat Van der Stee in de REZ de vraag wil stellen of Nederland zich niet moet (blijven) conformeren aan het Duitse standpunt. In de CoCo van 2/1 is ervan uitgegaan dat concentratie op de zwakste regio's geen haalbare kaart is.
3. Betrekkingen met de VS op energiegebied. De gedachte is om op de uitnodiging van Nixon positief te reageren met de mededeling dat daarover in EEG-verband nog overleg dient plaats te hebben.