Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03697
03-06-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 3 juni 1985.
1. Voorbereiding Landbouwraad, 11/12 juni a.s.
1.1. De Raad zal wederom een poging doen om de graanprijzen voor 1985/86 vast te stellen. De CoCo meende dat er geen aanwijzingen zijn voor een soepelere Duitse houding. Gediscussieerd werd over de mogelijkheid van de Commissie om op grond van art. 155 van het EEG-verdrag zelf de graanprijzen vast te stellen. De CoCo meende dat zoveel mogelijk moet worden vastgehouden aan eerder overeengekomen maatregelen tot productiebeperking. A.g.v. de overschrijding van de garantiedrempel in het afgelopen seizoen is thans een zo groot mogelijke prijsverlaging gewenst. De noodzaak de VS een signaal te geven dat de Gemeenschap bereid is tot aanpassing van haar beleid wordt onderschreven.
1.3 Tijdens de informele Landbouwraad van 26-28 mei heeft Andriessen een verklaring afgelegd over de perspectieven van het GLB. De Commissie wil later dit jaar een Groenboek presenteren. De CoCo meende dat de Commissie er goed aan doet om een fundamentele discussie over de perspectieven van het landbouwbeleid in gang te zetten. Een centrale vraag lijkt de al dan niet marktgerichte oriëntatie van het landbouwbeleid te zullen worden mede gezien de betrekkingen met de VS.
3. Voorbereiding EcoFin op 11 juni. 3.4. In de CoCo werd gediscussieerd over de wijze waarop de monetaire samenwerking zou kunnen worden versterkt. Zijdens Financiën werd betoogd dat het traditionele Nederlandse standpunt, dat de economische en monetaire samenwerking uiteindelijk tot een EMU zal moeten leiden, ongewijzigd is. BuZa wees erop dat de discussie over het EMS een nieuwe dimensie heeft gekregen door de aanbevelingen van het Dooge Comité. Men meende dat de EMU-doelstelling nog te ver verwijderd en te abstract was voor voortgang op de korte termijn. Om dit te bereiken zijn verdere convergentie in het beleid van de lidstaten en verdere liberalisatie van het kapitaalverkeer noodzakelijk.