Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03698
11-06-1985
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 11 juni 1985.
1. Voorbereiding Algemene Raad, 18/19 juni 1985.
1.1. Voorbereiding Europese Raad te Milaan. Er is onduidelijkheid welke onderwerpen aan de orde zullen komen. T.a.v. het Dooge-rapport werd de behoefte geconstateerd om nader interdepartementaal overleg te voeren om het Nederlandse standpunt uit te werken. Dit gelet op de centrale plaats die de discussie over institutionele vraagstukken zal innemen. T.a.v. de Interne markt werd aangedrongen op concrete besluitvorming tijdens de Europese Raad. Aan algemeenheden bestaat geen behoefte. Voltooiing van de interne markt vormt naar Nederlandse opvatting een onmisbare randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Europese technologie. Over Eureka is een oordeel geformuleerd in een recente brief aan Dumas (bijgevoegd).
De CoCo meende dat de Europese Raad van Milaan zich dient te beperken tot de meer fundamentele onderwerpen aangaande de ontwikkeling van de Gemeenschap. Te Milaan moet een zo concreet mogelijk mandaat voor een intergouvernementele conferentie worden vastgesteld, waarin op pragmatische wijze het verdrag van Rome wordt aangepast. W.b. de Interne markt moet worden gestreefd naar zo concreet mogelijke besluitvorming.