Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie voor de MR ter voorbereiding van de tweede ministeriële conferentie over Eureka op 5 en 6 november 1985 te Hannover.
Nederland wees tijdens de eerdere besprekingen op de noodzaak van een spoedige totstandkoming van een geïntegreerde Europese markt. Ten tweede dat projecten in Eurekakader meerwaarde moeten bieden t.o.v. losse samenwerkingsverbanden. Tenslotte heeft Nederland aangedrongen op een duidelijke rol van de Europese Commissie in Eureka. Tijdens de 2e bijeenkomst in Bonn heeft Nederland een position paper overhandigd (bijgevoegd). Nederland acht een goede afstemming met EEG-activiteiten noodzakelijk, ter voorkoming van doublures.
Ten eerste dient Eureka zich te richten op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie op zodanige wijze dat met succes op wereldmarkten kan worden geconcurreerd. Technologische samenwerking is daartoe een middel. De overheid dient op te treden als makelaar bij de bevordering van industriële samenwerking. Ten tweede kunnen overheden binnen Eureka optreden als stimulator van projecten. Voor de continuiteit van Eureka acht Nederland een klein, flexibel secretariaat onontbeerlijk. Daarbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de diensten van de EG-Commissie.