Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notulen van de buitengewone vergadering gehouden ter gelegenheid van het bezoek van de President van de Europese Commissie Ortoli.
Ortoli zet zijn visie uiteen ten aanzien van de huidige situatie van de Gemeenschappen en de komende ontwikkelingen. Volgens hem heerst er rond de Gemeenschap een klimaat van onzekerheid. Hij heeft nog niet precies voor ogen wat het einddoel moet zijn, maar wanneer Europa een op vrede gerichte macht wil zijn kan het zich geen interne politieke verdeeldheid permitteren. Vervolgens volgt er in de raad een gedachtewisseling over de richting waarin de Gemeenschap zich moet ontwikkelen, de problemen die voor het eind van dit jaar moeten worden opgelost en de positie van het Parlement. Van der Stoel benadrukt het belang van een integratie tussen de economische en politieke aspecten van de gemeenschap welke momenteel kunstmatig gescheiden zijn. Ortoli denkt dat er veel gewonnen kan worden wanneer er een zekere politisering wordt bereikt op Europees niveau waarbij de Gemeenschap met één stem spreekt. Voor de Nederlandse regering is het van groot belang dat het Europees Parlement werkelijke bevoegdheden krijgt. Ortoli wijst er op dat de Commissie een aantal voorstellen heeft gedaan ter versterking van de EP, op grond van het huidige verdrag kan echter geen wetgevende bevoegdheid gegeven worden aan het Parlement. Den Uyl concludeert dat men het op enkele punten niet geheel eens is maar dat de gedachtewisseling nuttig is geweest. Nederland zal in ieder geval in positieve zin eraan medewerken dat eind van dit jaar de nodige voortgang in de Gemeenschap wordt bereikt.
Zie ook