Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de REZ-vergadering van 18 september 1975.
Den Uyl vraagt een toelichting op de notitie inzake de EEG-begroting 1976. Brinkhorst reageert dat het gaat om de vraag hoe het enorme tekort als nog kan worden teruggebracht en welke procedures er moeten worden gevolgd in de begrotingsraad. Nederland verzet zich tegen de Duitse eis van besluitvorming op basis van unanimiteit. De bewindslieden bespreken de mogelijkheid van reducties op energie- en landbouwgebied. De raad stemt in met de acht punten voor standpuntbepaling uit de brief van Brinkhorst met dien verstande dat eerst nadere bezuinigingvoorstellen van de Europese Commissie noodzakelijk zijn alvorens instemming met de ontwerpbegroting mogelijk is.