Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 e. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 9 januari 1979.
Andriessen en Van der Stee vinden de passage in de CoCo-conclusies over de monetair compenserende bedragen (MCB’s) onduidelijk. Er zou uit kunnen worden afgeleid dat Nederland begrip kan opbrengen voor de Franse koppeling van het EMS en de MCB-problematiek. Van der Mei merkt op dat het niet de bedoeling was om in de CoCo een gedegen analyse te geven van de problematiek en benadrukt dat men net als Andriessen, van mening is dat een eventuele afbraak van de MCB’s zeer geleidelijk moet plaats vinden. Van der Stee stelt vast dat alle betrokken departementen het hierover eens zijn. De raad aanvaardt de conclusies, met dien verstande dat Nederland niet het initiatief zal nemen de landbouwproblematiek aan de orde te stellen.