Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Rapport van de werkgroep Europese Unie.
Van der Stoel acht het van belang dat het kabinet over het onderwerp Europese Unie tot conclusies komt. Brinkhorst licht vervolgens het rapport van zijn interdepartementale werkgroep toe. Hij hoopt op een tijdige standpuntbepaling zodat de regering in staat zal zijn invloed uit te oefenen op het rapport Tindemans. De discussie in de REZ concentreert zich vervolgens op de wenselijkheid van een muntunie, de hard-core van het rapport Spierenburg, of een eventuele parallelle munt als tussenoplossing. Volgens Brinkhorst biedt de gevoerde discussie hem te weinig houvast. De raad besluit daarom de discussie in de REZ en de ministerraad voort te zetten aan de hand van een nader door de werkgroep op te stellen lijst met vraagpunten en mogelijke alternatieve beleidsconclusies. Daarnaast zullen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs op korte termijn voorstellen doen over de wijze waarop de regering de publieke discussie over de Europese Unie kan stimuleren. Verschillende bewindslieden onderschrijven het belang van een publiek debat.