Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Uitreksel uit de notulen van de 474e zitting van Raad te Luxemburg op 17-18 oktober 1977.
Na een verklaring van Jenkins over de richting inzake de uitbreiding zetten de ministers van de lidstaten hun standpunt uiteen. Van der Stoel stelt dat Nederland voorstander is van de uitbreiding om de politieke redenen. Dit betekent echter niet dat hij blind is voor problemen die in het kader van de uitbreiding moeten worden opgelost. Spanje zal naar verwachting de meeste problemen opleveren op het vlak van concurrentie. Een verklaring betreffende de noodzaak van democratie moet worden opgenomen in de preambule van de toetredingsverdragen. Hoewel de Commissie een globale benadering van de onderhandelingen afwijst, wordt uitbreiding te vaak gezien als een algemeen vraagstuk. Men mag niet uit het oog verliezen dat de problemen van de afzonderlijke kandidaten zeer specifiek zijn.Jenkins concludeert aan het slot van de vergadering dat de discussie de Commissie heeft geholpen, hoewel veel vragen nog onbeantwoord zijn gebleven.
Zie ook