Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00748
05-09-1979
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Memorandum betreft démarche Australische ambassadeur inzake een akkoord tussen Australië en Euratom.
De Australische minister van Buitenlandse Zaken heeft zich tot de President van de Raad van de EG gewend, teneinde te bevorderen dat zo spoedig mogelijk overeenstemming wordt bereikt over een mandaat voor de Europese Commissie, dat haar in staat moet stellen onderhandelingen te beginnen over een nucleaire overeenkomst tussen Euratom en Australië. Frankrijk veroorzaakt op dit punt echter moeilijkheden. De ambassadeur van Australië is medegedeeld dat Van der Klaauw al geruime tijd eerder instructies heeft verstrekt aan de PV om de totstandkoming van dit mandaat te bevorderen. De ambassadeur bleek niet op de hoogte van de gerezen moeilijkheden in Brussel.

Bijlage: Brieven van Australische Minister van BZ en Ambassadeur.

Bijgevoegd: PV-instructies van Van der Klaauw, 17 april 1978.