Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00759
03-04-1981
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie op 31 maart 1981.
Pais merkt op dat bij de voorbereidingen van de bijeenkomst van de ministers van sociale zaken, economische zaken en financiën (de zg. 'jumboraad') ook de problematiek van de overgang van de school naar de arbeidsmarkt zou moeten worden besproken. In het onderwijscomité is voorgesteld de ministers van onderwijs aan de jumboraad te laten meenemen of althans daarbij nauw te betrekken. Albeda meent dat een uitbreiding van de jumboraad niet is aan te bevelen, maar hij acht een overleg tussen ministers van onderwijs en sociale zaken nuttig. De raad stemt ermee in dat Albeda op de volgende bijeenkomst van de EG-ministers van sociale zaken een gezamenlijke bijeenkomst zal voorstellen om het probleem van de overgang van school naar bedrijfsleven te bespreken.