Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rutten betreft: Cie-memorandum inzake toekomstig ontwikkelingsbeleid van de E.G.
Rutten geeft een samenvatting van de vertrouwelijke gedachtenwisseling tussen E.G.-ministers op 5 oktober in Luxemburg. De reacties beperkte zich tot persoonlijke commentaren. Van Dijk verwelkomde het memo van de EC. De voorgestane accentverschuiving van projecthulp naar samenwerking brengt de noodzaak mee om beleidsdoelstellingen te formuleren, ook ter voorkoming van doublures met het werkterrein van andere donoren. Hij ziet een mogelijkheid voor een gedifferentieerde benadering van ontwikkelingslanden die minder gericht is op geografische ligging en ook oog heeft voor de armste landen.Tegen het pleidooi van enkele sprekers (NL, DK, FR) om meer rekening te houden met multilaterale instellingen kritiseerde Pisani het 'falende beleid' van deze instellingen. Dit zou aanleiding zijn voor het pousseren van de EG-presentie in ontwikkelingssamenwerking.

Bijgevoegd: Memorandum Pisani.