Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00784
03-07-1981
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Europese Raad van 29 en 30 juni 1981.
Er is uitgebreid gesproken over de sociaal-economische situatie. Mitterrand heeft sterk het belang benadrukt van werkloosheidsbestrijding. Daartegenover stond de prioriteit van inflatiebestrijding, als met name door Schmidt en Thatcher verdedigd. Er zijn geen beslissingen genomen over de prioriteiten die in Europees verband zouden moeten worden gesteld.Van de koersverandering in het sociaal-economisch beleid binnen de EG, die door Mitterrand is bepleit, zijn in de toekomst weinig positieve resultaten te verwachten.
Er is overeenstemming bereikt over een Europees vredesinitiatief inzake Afghanistan. Over de voortzetting van het Midden-Oostenbeleid is nog nader intern overleg noodzakelijk, omdat nog onduidelijk is of Mitterrand de eerder overeengekomen gedragslijn wil vasthouden.