Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie
De ministers Van der Louw en Den Uyl zullen de consequenties van de toepassing van de sociale zekerheidsregeling voor migranten nader bezien. Vervolgens bespreekt de raad het voorstel om het thans geldende systeem van salarissen voor EU-ambtenaren voor 10 jaar vast te leggen. Van Agt wijst erop dat de bewindslieden het erover eens zijn dat de salarissen van Europese ambtenaren te hoog zijn in vergelijking met die van de ambtenaren in de lidstaten. Nederland zal moeten trachten de regeling zoveel mogelijk bij te stellen. Hij stelt voor dat Van den Broek zal bezien of de termijn van 10 jaar gerelativeerd kan worden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan dan zal Nederland de besluitvorming in de Algemene Raad van 7/8 december niet in de weg staan. De raad gaat hier met een meerderheid van stemmen mee akkoord. Enkele bewindslieden stemmen tegen.