Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 13 september 1982.
Frankrijk, het VK, Italië en de BRD hebben het voornemen om in aanwezigheid van het voorzitterschap en de Europese commissie besprekingen met de Amerikaanse regering te voeren over de Yamal-gaspijplijn. Terlouw merkt op dat de voorgestelde structuur inhoudt dat de belangen van de kleine lidstaten buiten beschouwing worden gelaten. Vanwege de aanwezigheid van het voorzitterschap en de EC zullen deze landen wel gebonden zijn aan de conclusies. Hij dringt er met klem op aan al het mogelijke te doen om Nederland te laten deelnemen, ook omdat Nederland zelf een grote gasexporteur is. Van den Broek stelt voor in de EG-raad te bepleiten dat Nederland de besprekingen mag bijwonen en dat deze slechts een exploratief karakter mogen hebben.