Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 f. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 9 november 1982.
Frankrijk wil de kerstboteractie voor 1982 koppelen aan de levering van boter aan de Sovjet-Unie. Dit zal door de overige lidstaten niet voetstoots worden overgenomen. Van den Broek is ook van mening dat er geen aanleiding is goedkope boter te leveren aan de SU.
Lubbers merkt met betrekking tot de Jumboraad op dat in het Beneluxoverleg, dat deze week heeft plaatsgevonden, is afgesproken dat de vertegenwoordigers van deze drie landen zoveel mogelijk eenzelfde lijn zullen volgen. Van Eekelen bepleit dat de ministers van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken Werkgelegenheid onderling afspreken wat zij in de Jumboraad willen behandelen.