Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Verslag EG-visserijraad.
Tijdens de EG-visserijraad bleek dat Nederland nog geen 25% van de haringvast wordt geboden. Er kan volgens Braks minstens een aandeel van 30% worden geëist. Hij heeft laten weten dit voorstel volstrekt onbespreekbaar te achten. Ervan uitgaande dat Nederland zich niet op het nationaal vitaal belang zou beroepen liet het Griekse voorzitterschap het tot een stemming komen. Denemarken probeerde Nederland in een minderheidspositie te brengen. Daarop heeft Braks aangekondigd, voordat tot stemming werd overgaan, zich te beroepen op het nationaal vitaal belang.Van Eekelen wijst erop dat Nederland dit tot nu toe nog nooit heeft gedaan. Het is nu ook niet nodig. Besprekingen over de haringvangst dienen te worden voortgezet tot unanimiteit is bereikt. Braks acht het dringend gewenst dat er in de coördinatiecommissie van gedachte wordt gewisseld over de door Nederland in te nemen houding als er in de toekomst in EG-raden op wordt aangedrongen een voorstel in stemming te brengen. De raad stemt hiermee in.