Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. EG-Compensatieproblematiek.
Vraag is hoe hogere uitgaven aan de EG gecompenseerd moeten worden op de nationale begroting. De discussie concentreert zich voornamelijk op het voorstel met betrekking tot compensatie voor uitgaven van aanvullend en vervangend beleid. Ruding is principieel tegen het verhogen van de BTW of het ten laste leggen van het financieringstekort. Hij stelt een proportionele omslag voor voor de departementen die bij het beleid betrokken zijn. Lubbers wijst erop dat het in de praktijk is lastig zal blijken het onderscheid te bepalen. Hij stelt voor besluitvorming omtrent de compensatie jaarlijks te laten plaatsvinden . De raad stemt hiermee in. Als algemene regel hierbij geldt dat de compensatie plaatsvindt via een generale omslag volgens de proportionele sleutel. Voor zover er sprake is van specifiek vervangend beleid, zal de compensatie ten laste kunnen komen van het betreffende begrotingshoofdstuk. Ruding zal wanneer hij van oordeel is dat aanvullend beleid van bijzonder belang is voor een bepaald beleidsterrein, na overleg met de betrokken minister, aan de raad voorstellen dat zulks meeweegt bij de vaststelling van de omslag.