Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00943
11-1982
Samenvatting
Bezoek Commissievoorzitter Thorn aan MP en M dd. 26 november a.s.: Uitbreiding van de Gemeenschap.
De aantekening dient als leidraad voor het gesprek met Thorn en Andriessen inzake de uitbreiding. I.h.a. kan worden gesteld dat de Commissiemededeling in grote lijnen aansluit bij hetgeen in de Nederlandse brief gesteld wordt m.b.t. de algemene toetredingsvraagstukken, zij het dat uit nadere voorstellen van de Commissie zal moeten blijken of de positie van derde landen op aanvaardbare wijze wordt gevrijwaard wat betreft de toegang tot de Gemeenschap.
De volgende obstakels zijn door de Commissie gesignaleerd:
1) Beperking van de Eigen Middelen: Nederland zou in beginsel kunnen instemmen met een verruiming van de financiƫle armslag, mits de Commissie overtuigend aantoont dat dit noodzakelijk is voor verdere ontwikkeling van de EG. 2) Besluitvormingsproces: Nederland kan de EC steunen m.b.t. een verdergaande delegatie van uitvoeringbevoegdheden. Vraag is of verdragsaanpassing inzake besluitvorming per gekwalificeerdere meerderheid haalbaar is. Nederland kan op voorhand instemmen met een naar verhouding beperkter aantal Commissieleden. 3) Sectoren die moeilijkheden kunnen opleveren als gevolg van toetredingsregelingen: mediterrane landbouw, visserij, textiel en staal. Nederland is vooralsnog afwachtend met het innemen van een specifiek standpunt inzake.