Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Samenvatting discussie informeel overleg EEG-ministers van Sociale Zaken te Bonn, dd. 21 en 22 februari 1983.
Het overleg concentreerde zich op jeugdwerkloosheid en het vraagstuk van herverdeling van arbeid. Geen van de ministers was bereid een commitment aan te gaan de zeer hoge jeugdwerkloosheid binnen een bepaalde tijd terug te brengen. De Koning onderstreepte de noodzaak tot economische groei te komen. Hij heeft gewaarschuwd voor een te sterk regionaal karakter van het Europees Sociaal Fonds en bepleitte jeugdigen te laten werken met behoud van ww-uitkering. Ten aanzien van herverdeling van arbeid erkende alle partijen dat arbeidstijdverkorting kan bijdragen tot het scheppen van werkgelegenheid. Geen minister pleitte echter voor het bindend opleggen hiervan. Ook De Koning nam een pragmatisch standpunt in. Een meerderheid van de ministers is afkerig van ingrijpen in de verhoudingen tussen sociale partners.