Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 25 september 1984.
Braks merkt op het prematuur te vinden dat nu al wordt geconstateerd dat Nederland actief kan meewerken aan het vinden van een algemeen compromis inzake de begroting. Nederland moet niet te snel geneigd zijn zich aan te sluiten bij een globaal compromis.
Frankrijk lijkt zich niet langer gebonden te achten aan de in de EcoFin-raad gemaakte afspraken. Het Franse verzet tegen het principe-akkoord leidt ongetwijfeld tot problemen. Braks doet een beroep op de raad om hetgeen in de EcoFin-raad is overeengekomen, nogmaals te ondersteunen. Lubbers merkt op dat de uitkomst van de EcoFin-raad alleszins bevredigend is. Hij stemt in met de suggestie van Braks, maar voorziet dat het moeilijk zal zijn om hier ook de Franse president achter te krijgen.
Zie ook