Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01051
11-05-1984
Samenvatting
RvE 74e Comité van Ministers. Agendapunt: voortgang van de Europese samenwerking.
Van den Broek stelde dat de zojuist uitgebrachte ontwerprapporten inzake de huidige en toekomstige rol van de Raad van Europa een rijke bron kunnen vormen in de pogingen om nieuwe impuls aan de organisatie te geven. Het integratieproces van de EG diende hand in hand te gaan met een versterking van de Raad van Europa. Aan het slot van de vergadering concludeerde de voorzitter dat de ontwikkeling van de EG gepaard dient te gaan met een versterking van de RvE. Om de complementariteit van de activitetiten te verzekeren was ook synchronisatie nodig. Cultuur een mensenrechten vormen de centrale aandachtsvelden van de RvE. Uitbreiding van de activiteiten van de EG op cultureel gebied dienen geen afbreuk te doen aan de activiteiten van de RvE.

Bijgevoegd: spreekpunten Voortgan van de Europese samenwerking, mei 1984.