Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01177
26-03-1976
Samenvatting
Notitie van de Minister van Verkeer en Waterstaat over de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de EEG-richtlijnen inzake aanbesteding van werken.

Het kan niet worden gesteld dat Nederland met het treffen van maatregelen in de EG voorop loopt, veel andere landen hebben hun wetgeving al wel aangepast. Nederland had eerst plannen de aanpassing te regelen door aanpassing van de Gemeentewet, maar is hier later op teruggekomen. De EC heeft in april 1976 geïnformeerd naar de stand van zaken en heeft gesteld zich het recht voor te behouden maatregelen te treffen indien Nederland de richtlijnen niet of onvoldoende doorvoert. Op deze grond lijkt het Westerterp noodzakelijk dat de wetellijke verplichting voor de lagere overheden in het leven wordt geroepen.

Bijgevoegd: Memorandum Margés met suggestie om te informeren naar de stand van zaken in andere landen.