Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01195
19-10-1977
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 19 oktober 1977.
De CoCo behandelt de Visraad, Energieraad, Transportraad en de Sociale Raad.
- Italië stelt voor de Commissie voorstellen te laten doen ter vaststelling van doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid op communautair niveau. De CoCo meent dat dit voorstel niet ondersteund kan worden. Eerst dient een idee te worden verkregen waaruit een dergelijk gemeenschappelijk beleid uit zou kunnen bestaan.
- De CoCo vraagt aandacht voor de Commissiemededeling inzake de bestrijding van jeugdwerkloosheid. De betrokken ministeries dienen eerst te onderzoeken of het probleem van jeugdwerkloosheid moet worden aangevat door extra middelen beschikbaar te stellen.

Bijlagen:
- Werking van het Sociaal Fonds.
- Commissiemededeling over werkgelegenheid voor jeugdigen. (dd. 14 oktober 1977)
- Opdracht Europese Raad 29/30 juni inzake jeugdwerkloosheid.