Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 24 mei 1978.

-Energieraad van 30 mei
Weigering om mee te werken aan besluitvorming over het Voorzitterspakket is ondenkbaar. Het grote belang van Nederland bij een EEG-energiebeleid wordt onderstreept, dit pakket vormt daar een aanzet toe. De CoCo komt echter niet tot unanieme conclusies over besluitvorming. MinFin houdt twijfels mbt het nut van de voorstellen. De punten van discussie worden aan de ministerraad voorgelegd.
- Het Nederlandse beleid inzake de rol van nucleaire energie in het energiebeleid houdt geen ruimte voor een substantiele bijdrage aan deze discussie op Europees niveau.
- De CoCo spreekt in gezamenlijke zitting met de CoCo inzake internationale milieuvraagstukken over de Milieuraad.