Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01218
24-10-1978
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 24 oktober 1978.
- Interimrapport interdepartementale werkgroep EMS
De CoCo beveelt aan dat de Ministerraad zich concentreert op vier hoofdpunten in de Nota. De MR moet zich uitspreken over:
1) de vraag of Nederlandse interventieverplichtingen onder geen enkel beding gekoppeld mogen worden aan het zgn. valuta-mandje;
2)de omvang van de kredietfaciliteiten;
3) het communautaire karakter van het EMS;
4) de kwestie van de middelenoverdracht naar de 'less prosperous countries' waarbij de positie van het VK bijzondere aandacht verdient. Uit politieke overwegingen zou een zekere tegemoetkoming te overwegen zijn.
- Het "gewicht" van Nederland (toetreding Griekenland)
De CoCo ging akkoord met aanbieding van de nota inzake. Het streven naar differentiatie tussen Griekenland en Portugal enerzijds en Nederland anderzijds dient niet te worden opgegeven.
- Tripartite Conferentie.
Nederland moet pleiten voor in het vervolg een meer thematische aanpak van de Conferentie. In de interventie kan tevens gewezen worden op de mogelijkheden tot arbeidstijdverkorting en de problematiek inzake de afzet en investeringen.
Zie ook