Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Restante schattingen en pachten in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 38 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1649
303 Alsoo de ontfanger Welvelde naer het slot van zijne rekeninge heeft vertoont, dat daarbij wel bevonden is, dat de rendant aen de landschap soude schuldich blijven de somme van f.11670-19-5, maer dat daerentegens de staet van het cantor beswaert is met menichte van restanten, waervan ten dele niet veele en is te bekomen, van sommige ook bij de landschap atterminatie is geaccordeert, eenige duisenden bedraegende, dat bij rendant mede door ordre van de heeren drost ende gedeputeerden heeft moeten betalen aen de juffers de Lespierreenige jaren renten van schier elfduisend carolusgulden, tot last van de landschap voor de weduwe Weinichmans ende wijlen Jantje Weinichmans opgenomen, belopende ter somma van f.2400, die den rendant ook alsnoch lastig vallen om de betaelinge van de renten den 29 februari laestleden verschenen, sonder dathem deselve betaelinge op sijn reekeninge wordt gevalideert, invoegen, dat alle de voorverhaelde posten bijeen gebracht ende bij de uijtgaven gebracht, ende bij de uijtgave gebracht sijnde, beconden soude worden, dat de rendant niet an de landschap, maer de landschap aen de rendant eenige duisenden schuldich soude blijven, versoeckende oversulx, dat hem de gemelte restanten afgenoomen ende wijders de betaelinge van de Lespierresche renten in rekening gevalideert moge worden,waerop,naervoorgaende deliberatie, is geresolveert ende verstaen, dat men den rendant van den gemelten restaten sall ontlasten, mits dat deselve in eneijgen boek pertinentelijck opgestelt, ende bij den heeren drost endegedeputeerden stricte ordre gegeven sal worden aen de executeurs, om tgene daervan nog te krijgen is, ten spoedigsten te innen, ook te letten op de termijnen aen eenige debiteuren vergunt, om de --- de verschenen termijnen promptelijck in te vorderen, ende ten cantor te bedingen, dat wijders de betaelinge van de renten aen die de lespierre gedaen ende noch te doen, den rendant sal valideren, ende dat hij ook dien volgens in de betalinge van deselve renten sal continueren, ende deerschijndagen daervan precijselijck waarnemen, welverstaende dat de heeren drost ende gedeputeerden evenswell versieninge sullen doen, dat de weduwe Weinichmans ende Johan Elama tot restitutie ende verdere waaringe van de renten geonstringeert worden, met soodanige middelen,ls daartoe bequaemst sullen worden bevonden, admissu ut supra [De genoemde zusters Lespierre zijn zeer waarschijnlijk Maria (belijdenis Kamppen 1631-4-9, gestorven voor 1664-7-25), Leonora (belijdenis 1634-4-5,Kampen, gestorven Kampen voor 1664-7-25), beide woonachtig te Kampen eKampen en beide ongetrouwd, en Jacqeline de Lespierre (belijdenis Deventer 1633-12, sterfdatum onbekend) getrouwd met Phillipus Schickhardt, predikant te Stedum, maar deze is in 1646 aldaar overleden.]
Drenthe 1650
303 Volgens resolutie opten jongsten reeckendach van den 7 maij 1649 moeten den rendant alhijr inde uijtgave valideren alle de restanten, waermede desselfs comptoir tot noch toe is beswaert geweest, ende eerstelijck worden opgestelt de de naervolgende die opten jongsten landsdach gestelt sijn int kalverboeck, als niet connende betaelen. [volgen postenvoor samen f.1626] Met dien van Coevorden is den 23 martij 1650 affgereekent , dat sij hebben tecorten over gedaene remissen ende redres van de grondschattinge de summe van f.5772. Van de naevolgende posten sal de landschap hebben te genieten ende te proufiteren tgene gint can worden [inde de marge:] nog in te vorderen.] [volgen posten die samen een bedrag van f.22.658]
Drenthe 1748
121.631
303  
Drenthe 1749
121.407
303  
Drenthe 1750
119.940
303  
Drenthe 1751
94.569
303  
Drenthe 1753
76.014
303  
Drenthe 1754
87.570
303  
Drenthe 1755
99.179
303  
Drenthe 1756
131.143
303  
Drenthe 1757
131.997
303  
Drenthe 1758
115.251
303  
Drenthe 1759
99.536
303  
Drenthe 1760
115.783
303  
Drenthe 1762
113.507
303 [naast het restante bedrag] waarop echter na het opmaken van dezelve was betaalt f. 2535
Drenthe 1767
147.158
303  
Drenthe 1769
160.638
303  
Drenthe 1772
188.243
303  
Drenthe 1773
205.323
303  
Drenthe 1775
229.284
303  
Drenthe 1776
166.094
303  
Drenthe 1777
198.548
303  
Drenthe 1778
195.825
303 [naast het bedrag aan restanten] En de uitgaven wegens het drostenhuis nog niet berekent, begroot op f.56.277-11
Drenthe 1779
233.127
303 [naast het bedrag aan restanten] En de uitgaven wegens het drostenhuis nog niet berekent op f.57.769
Drenthe 1780
232.673
303  
Drenthe 1781
241.140
303 [naast het bedrag aan restanten staat hierbij aangegeven] behalve enige onverrekende uitgaven en verschotten tezamen plusminus zullende bedragen f.113.000
Drenthe 1782
255.913
303  
Drenthe 1783
245.803
303  
Drenthe 1784
213.753
303  
Drenthe 1785
161.943
303  
Drenthe 1786
159.600
303  
Drenthe 1787
166.810
303  
Drenthe 1788
172.074
303  
Drenthe 1790
167.483
303  
Drenthe 1791
176.828
303  
Drenthe 1792
179.658
303  
Drenthe 1794
178.103
303  
Drenthe 1795
150.611
303