Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Militie in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 185 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1603
82.781
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt. In de marge:] Blijct dese ende naevolgende betaelingen an den ritmeester Paignilt gedaen, conform de descharges van Philips Doubleth, volgens den text. f.33201, Voetvolk: Coernput f.31.696 en nog f.130 aan Johan Aijilens voor dertien maandentractement onder Coernput, en nog f.17754 aan de compagnie van Coernput voor soldij.
Drenthe 1606
69.229
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt, volgen de posten. In de marge:]Nota, dat dese voorseijde vijftien ordonnantien gepasseert sijn op seeckere descharges van Philips Doeblet, die de heeren gedeputeerden alle tsamptlick onder sich hebben berustende. [Volgt:] Dese naevolgende ordonnantien sijn anden ritmeester Paignilt gedaen bi de heeren gedeputeerden, volgens de sloten van de monsterrollen van tijtt in tijtt ontfangen, ende niet nae descharges
Drenthe 1608
107.355
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.47.612. Voetvolk: Coernput f.34.187, Henrick van Schouwenburg f.25.556.]
Drenthe 1610
96.706
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.46.160, inclusief f.4000 aan ritmeester Cadet, Voetvolk: Coernput f.26.125, Henrick van Schouwenburgen zijn opvolger Antonis Polman f.24.421.]
Drenthe 1611
72.896
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.18.117, Johan de Poilttier geseijt Cadet f28.800. Voetvolk: Coernput f.13.751, Antonis Polman f.12.228]
Drenthe 1612
58.088
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.16.165, Johan de Poilttier geseijt Cadet f19.460. Voetvolk: Coernput f.10.040, Antonis Polman f.12.423]
Drenthe 1613
64.858
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.18.185, Johan de Poilttier geseijt Cadet f21.832. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.13.618, Antonis Polman f.11.223]
Drenthe 1614
68.354
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.18.185, Johan de Poilttier geseijt Cadet f21.892. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.14.029, Antonis Polman f.14.248
Drenthe 1615
57.867
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.16.165, Johan de Poilttier geseijt Cadet f19.256. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.11.223, Antonis Polman f.11.223
Drenthe 1616
57.883
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.16.165, Johan de Poilttier geseijt Cadet f19.272. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.11.223, Antonis Polman f.11.223
Drenthe 1617
62.256
303 [compagnie ruiters: Abraham Paignilt f.18.185, Johan de Poilttiers geseijt Cadet f21.625. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.11.223, Antonis Polman f.11.223
Drenthe 1619
62.523
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.21.892, Abraham Paignilt f.18.185. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.11.223, Antonis Polman f.11.223]
Drenthe 1620
60.876
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.19.460, Abraham Paignilt f.16.165. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.12.626, Antonis Polman f.12.626]
Drenthe 1621
68.364
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.21.892, Abraham Paignilt f.18.185. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.12.923, Antonis Polman f.12.923]Andere betalinge gedaen an de respective ritmeesters ende capiteinen,tot loep ende anritsgelt ende verstreckte leningen f.2441
Drenthe 1622
67.624
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.13.116, Abraham Paignilt f.20.742. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.13.366, Antonis Polman f.13.366]Andere betalinge gedaen an de respective ritmeesters ende capiteinen als reste van haere angenomen recruten f.5500. Andere betaelinge van verschenen bidets gelt f.1534
Drenthe 1623
95.747
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.28.877, Abraham Paignilt f.24.948. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.17.945, Antonis Polman f.17.946]Andere betalinge gedaen an de respective ritmeesters ende capiteinen als reste van hsere angenomen recreuten f.6031
Drenthe 1624
99.457
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.45.379, Abraham Paignilt f.22.176. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.15.951, Antonis Polman f.15.951]
Drenthe 1625
110.045
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.36.706, Abraham Paignilt f.24.948. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.17.945, Antonis Polman f.17.945]Andere betaelinge van wegen den ritmeester Beaumont an de commis Gerrit Janss Arnhem gedaen. Betaelt an Gerrit Jan Arnhem, commis van de ontfanger Doublet, de summe van f.12.501, in voldoeninge van gelijcke summe bij de generaliteijt verstreckt, ande compagnie ruiteren Courassiers van den ritmeester Jacques de Beaumont, over drie maenden solst, die de compagnie ten agteren wass, waervan de eerste maendt was ingegaenopten 29 januarij 1622 ende de derde maendt geexpireert opten derden junij desselven jaers 1622, beijde incluis, alles volgens de anschrijvinge van de hoog mogende heeren Sateten Generael in dato den 24 aprilis 1622 remonstrantie van de voorseijden commis, midtsgaeders twee distincte acquiten, in datis den 26 maij 1622 ende den 8 maij aenvolgende onder de handt van Henrick Abbinck, solliciteur van denselven compagnie ende alles blijckende bij eende ordonnantie in dato den 12 meij 1624---
Drenthe 1626
89.896
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.31.830, Abraham Paignilt enPh. Cuignet f.22.176. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.17.945, Antonis Polman f.17.945
Drenthe 1627
96.052
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.36.097, Philibert Cuignet f.24.759. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.17.251, Antonis Polman f.17.945]
Drenthe 1628
30.239
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.8.013, Philibert Cuignet f.5.544. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.5.982, Antonis Polman f.5.981] Volgt de betaelinge gedaen aen de extraordinaris een hondert coppen, daermede de compagnie van den voorseijden hopman Diederich Han Moda,uijt ordre ende last van de hoog mogende heeren der Staeten Generael verstreckt is. f.4719
Drenthe 1629
104.165
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.37.742, Philibert Cuignet f.24.993. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.15.951, Antonis Polman f.15.951] Volgt de betaelinge gedaen aen de extraordinaris een hondert coppen, daermede de compagnie van den voorseijden hopman Diederich Han Moda,uijt ordre ende last van de hoog mogende heeren der Staeten Generael verstreckt is. f.928 [In de marge:] Constat van de ordre van haere hoogmogenden ende wort daerom dese betaling gepasseert. Nota dat gedaenebetaelinge aen 100 coppen metten ontfanger generael op voorgaende ordonnantie van raedt verreeckent is tegens de extraordiriasse lasten ende sijnde de ordonnantie aldaer overgelevert. [Elders in de marge:] Vervolcht well volgens ten text, ende de reckeninge van den afgetreden ontfanger Johan Struuck over den jaer 1627 folio 6 verso. Gebracht opte XXVII declaratie aen de generaliteijt
Drenthe 1631
108.540
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.37.039, Antonis van Somerenf.23.651. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.17.945,Antonis Polman f.17.945, EernardtEerentreiter, Thialling Eijsinga en Herman Ovingh f.10.960] [Daar in de marge:] Nota, dat alle d'ordonnantien van dese gedaende betaelinge metten ontfanger generael op voorgaende ordonnantie raedt tegens het extraordinarisse verreeckent sijn.
Drenthe 1632
97.096
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.32.923, Antonis van Somerenf.22.472. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.15.951,Antonis Polman f.15.951, EernardtEerentreiter, Thialling Eijsinga en Herman Ovingh f.9.799] [Daar in de marge:] Nota, dat alle d'ordonnantien van dese gedaende betaelinge metten ontfanger generael op voorgaende ordonnantie raedt tegens het extraordinarisse verreeckent sijn.
Drenthe 1633
108.837
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.37.039, Antonis van Somerenf.24.948. Voetvolk: Diedrich Hans Moda f.15.951, S.W. van Welvelde inplaats van D.H. Moda f.1994, Antonis Polman f.17.945, EernardtEerentreiter, Thialling Eijsinga en Herman Ovingh f.10.960] [Daar in de marge:] D'ordonnantie, die hijruijt --- nopende de betaelinge aen de binnen bene ende drie capitains gedaen metten ontfanger generael, verreeckent tegens d'extraordinarisse lasten totten 1 januarij 1633.
Drenthe 1634
104.849
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.37.039, Antonis van Somerenf.24.948. Voetvolk: J. van Welvelde f.15.951Antonis Polman f.15.951, EernardtEerentreiter, Thialling Eijsinga en Herman Ovingh f.10.960]
Drenthe 1636
112.196
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.32.923, Antonis van Somerenf.22.176. Voetvolk: J. van Welvelde f.11.963 en aan opvolger Dirk Alberda f.5672, Antonis Polman f.17.945, Herman Ovingh f.13.224, EernardtEerentreiter, Thialling Eijsinga en Herman Ovingh f.8290]
Drenthe 1637
120.972
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.37.181, antonis van Somerenf.24.948. Voetvolk: Dirk Alberda f.15.999, Antonis Polman f.17.945,Herman Ovingh f.15.806, Eernardt Eerentreiter en Thialling van Eijsinga f.9093]
Drenthe 1638
125.984
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.31.265, gecasseerde bidetsf.6415, Antonis van Someren f.24.948. Voetvolk: Dirk Alberda f.18.136 Antonis Polman f.15.951, Herman Ovingh f.14.050, Eernardt Eerentreiter alsmede Thialling van Eysinga en opvolger Gerloff van Bouckhorst f.9093] Andere betaelinge gedaen aen capitain Herman Kiers ten Berge, gecommandeert hebbende die tsestich vierroers f.6125
Drenthe 1639
114.878
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.27.791, gecasseerde bidetsf.5135, Antonis van Someren f.22.176. Voetvolk: Dirk Alberda f.17.945 Antonis Polman f.17.945, Herman Ovingh f.15.806, Eernardt Eerentreiter alsmede Gerloff van Bouckhorst en opvolger Johan van Loo f.8083][In de marge:] Sij gelettet op de resolutie op desen rekendach genomen, dat den solliciteurs van de compagnieen geene nuijwe ordonnanties sullen uijtgegeven worden, voor ende alleen vertoont is van de ritmeester ofte capitain ofte derselver volmachten quittantie van betalinge van voorgaende ordonnantien.
Drenthe 1640
122.776
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.31.265, gecasseerde bidetsf. 5774, Antonis van Someren f.24.948. Voetvolk: Dirk Alberda f.17.945 Antonis Polman f.17.945, Herman Ovingh en zijn opvolger J. Haegewold f.10.538, J. Haegewold f.5269, Erentreiter en Johan van Loo f.9093
Drenthe 1641
118.788
303 [compagnie ruiters: Jacques de Beaumont f.31.265, gecasseerde bidetsf. 5774, Antonis van Someren f.24.948. Voetvolk: Dirk Alberda en zijnopvolge Allardt Polman f.15.951, Antonis Polman f.15.951, J. Haegewold f.15.806, Erentreiter en Johan van Loo f.9093
Drenthe 1642
85.838
303 [compagnie ruiters: C. van Dona f.20.843, gecasseerde bidets f.3849, J. Haegewolt en Antonis van Someren f.16.632. Voetvolk: Allardt Polman f.13.957, Antonis Polman f.13.957, J. Haegewolt en drost Van Echten als opvolger f.10.538, Erentreiter en Johan van Loo f.6062
Drenthe 1643
123.895
303 [compagnie ruiters: C. van Dona f.31.265, gecasseerde bidets f.5774, J. Haegewolt in plaats van Antonis van Someren f.24.948. Voetvolk: Allardt Polman f.17.605, Antonis Polman f.17.605, drost van Echten f.17.605, Eernardt Erentreiter en Johan van Loo f.9093
Drenthe 1644
54.319
303 [compagnie ruiters: C. van Dona f.13.896, gecasseerde bidets, maand solts Van Rummen f.2566, J. Haegewolt in plaats van Antonis van Somerenf.11.088 voetvolk: Allardt Polman f.6832, Antonis Polman f.6616, drost van Echten en zijn successeur G. Ten Ham f.8270, Eernardt Erentreiter en Johan van Loo f.5052
Drenthe 1645
107.252
303 [compagnie ruiters: C. van Dona en successeur J. van Welvelde f.27791gecasseerde bidets, maand solts Van Rummen f.5124, J. Haegewolt in plaats van A. van Sommeren f.22176, voetvolk: Allardt Polman f.14904, Antonis Polman f.14904, Gerrit ten Ham f. 13232, Eernardt Erentreiter enJohan van Loo f.9093
Drenthe 1646
115.302
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.31546, Johan Hagewold f.25172, Voetvolk: Allardt Polman f.14895, Antonis Polman f.14895, Gerrit ten Ham f.14886, Ernardt Erentreiter en Johan van Loo f.8083,] Betaelinge gedaen aen den heere van Rummen, ritmeester, dewelcke treckt de soldijevan de gecasseerde bidets van de companie van den ritmeester Joost van Welvelde. Betaelt aen den heere van Rummen, ritmeester, de summe van f.--- tot voldoeninge van des landschaps quota tot eene maendt soltsvoor sijne compagnie ruiteren, in plaetse van de 81 gecasseerde bidets van de compagnie van de ritmeester Joost van Welvelde, volgens de aaenschrijvinge van de edele mogende heeren Raden van Staete van den 9 februarij 1637, ingegaen den 1 aprilis 1646, geexpireerd den 12 maij daeraanvolgende --- f.5826
Drenthe 1647
107.261
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.28072, Johan Hagewold f.25200, Voetvolk: Allardt Polman f.13240, Antonis Polman f.13240, Gerrit ten Ham f.13232, Ernardt Erentreiter en Johan van Loo f.9093,] Betaelinge gedaen aen den heere van Rummen, ritmeester, dewelcke treckt de soldijevan de gecasseerde bidets van de companie van den ritmeester Joost van Welvelde. Betaelt aen den heere van Rummen, ritmeester, de summe van f.--- tot voldoeninge van des landschaps quota tot eene maendt soltsvoor sijne compagnie ruiteren, in plaetse van de 81 gecasseerde bidets van de cpompagnie van de ritmeester Joost van Welvelde, volgens de aaenschrijvinge van de edele mogende heeren Raden van Staete van den 9 februarij 1637, ingegaen den 1 aprilis 1646, geexpireerd den 12 maij daeraanvolgende ---
Drenthe 1648
115.405
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.31581, Johan Hagewold f.25200, Voetvolk: Allardt Polman f.14895, Antonis Polman f.14895, Gerrit ten Ham f.14920, gecaseerde bidets f.5832, Ernardt Erentreiter en Johan vanLoo en zijn sucesseur Steven Huijgens f.8082-13
Drenthe 1649
88.318
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.25944, Johan Hagewold f.19394, Voetvolk: Allardt Polman f.11595, Antonis Polman f.634, Gerrit ten Hamf.11910, Betaelinge gedaen aen de heere Van Rummen, ritmeester, dewelcke treckt de soldije van de gecasseerde bidets van de compagnie van Joost van Welvelde f.4810. Betaelinge gedaen aan capitainen Ernardt Eerentreiter ende Steven Huijgens, gesuccedeert in plaetse van Johan van Loo f.3031
Drenthe 1650
35.496
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.9853, Johan Hagewold f.8596, Voetvolk: Allardt Polman f.4236, Antonis Polman idem, Gerrit ten Ham f.4236, Betaelinge gedaen aen de heere Van Rummen, ritmeester, dewelcke treckt de soldije van de gecasseerde bidets van de compagnie van Joost van Welvelde f.3410. Ende staat evenswell te letten, dat de ordonnantie folio 9 recto et verso tot acht intgetal niet en sijn ingebracht, alsoo deselve, naer het seggen van de rendant, aen den heere Van Rummen zijn gesonden, ende vermits sijne absentie van huijs noch te rugge geschikt, sullen daerom metten eersten met quitantien ten collegie ingebracht worden, in plaets van de quitantien van de schrijver A. Dijckhuisen die alhier is geexhibeert. [In demarge:] De ordonnantien ende quitantien zijn ingebracht aen de recepisse van den solliciteur Dijckhuisen wederomme terugge gelangt, op den rekendach gehouden ter Assen den 11 maij 1652. [Gecasseerde bidets zijnbidets (kleine paarden waarop kurassiers hun bagage vervoeren) die van hun aanstelling zijn ontheven. Omdat hier wordt gesproken over de soldij van de bidets, mogen we aannemen dat de de curassiers of de verzorgers van deze paarden uit de dienst zijn ontslagen.] Betaelinge gedaen aan de weduwe van capitain Steven Huygens f.2634.
Drenthe 1651
97.692
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.27895, Johan Hagewold f.26167, Voetvolk: Allardt Polman f.13651, Antonis Polman idem, Gerrit ten Ham f.11649, Ernardt Eerentreiter f.1269] Betaelinge gedaen aen de heere Van Rummen, ritmeester, dewelcke trecht de soldije van de gecasseerde bidets van de compagnie van Joost van Welvelde f.3410. Ende staat evenswell te letten, dat de ordonnantie folio 9 recto et verso tot acht intgetal niet en sijn ingebracht, alsoo deselve, naer het seggen van de rendant, aen den heere Van Rummen zijn gesonden, ende vermits sijne absentie van huijs noch te rugge geschikt, sullen daerom metten eersten met quitantien ten collegie ingebracht worden, in plaets van de quitantien van de schrijver A. Dijckhuisen die alhier is geexhibeert. [In demarge:] De ordonnantien ende quitantien zijn ingebracht aen de recepisse van den solliciteur Dijckhuisen wederomme terugge gelangt, op den rekendach gehouden ter Assen den 11 maij 1652. [Gecasseerde bidets zijn kleine paarden, die voor de krijgsdienst zijn afgedankt; hier hun eigenaars bedoeld? Het is onwaarschijnlijk dat de paardjes soldij kregen]
Drenthe 1652
53.674
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.14552, Johan Hagewold f.14552, voetvolk: Allardt Polman f.8312, Antonis Polman f.8008, Eijso de Sighers in plaats van Gerrit Tijham f.8250.]
Drenthe 1653
58.185
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, Johan Hagewold f.16371, voetvolk: Allardt Polman f.9009, Antonis Polman idem., drost Van den Boetzelaer f.7425]
Drenthe 1654
70.701
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, Johan Hagewold f.16371, voetvolk: Allardt Polman f.13181, Antonis Polman idem., drost Van den Boetzelaer f.11597]
Drenthe 1655
61.165
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, Johan Hagewold f.16371, voetvolk: Allardt Polman f.9903, Antonis Polman idem., drost Van den Boetzelaer f.8617]
Drenthe 1656
58.781
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, Johan Hagewolf en zijn opvolger Hendrik van Echten f.16371. Voetvolk: Allardt Polman f.9307, Antonis Polman idem, drost van den Boetzelaer f.7425.]
Drenthe 1657
51.720
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.14552, H. van Echten f.14552, voetvolk: Allardt Polman, Antonis Polman, drost Van den Boetzelaer]
Drenthe 1658
58.364
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, H. van Echten f.16371, voetvolk: Allardt Polman, Antonis Polman, drost Van den Boetzelaer] Volget enige bettalinge gedaen aende weduwe van wijlen capitain Eijsso deSigers [twee weken zes dagen lening bij het verlaten van e compagnie aan de soldaten verstrekt. f.178-13]
Drenthe 1659
64.816
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, H. van Echten f.16371, voetvolk: Allardt Polman, Antonis Polman, drost Van den Boetzelaer]