Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Overschot in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 36 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1604
18.370
302 [De bron geeft als tekort 33.760, omdat de nog te betalen bedragen opde consenten van 1603 van 17.840 en 1604 van 33.591 tot de lasten gerekend worden. Het verschil tussen de in 1604 gerealiseerde inkomsten en de in dat jaar gedane betalingen leidt echter tot een overschot van 17.672.]
Overijssel 1617
8.865
302 [voor wat betreft 1617 alleen is er een overschot van]
Overijssel 1618
29.834
302 [niet aldus in bron!]
Overijssel 1629
10.856
302 [De bron geeft 9303 na vermindering met het tekort over 1628 van 1551]
Overijssel 1631
25.352
302 [Verschil tussen middelen en totale lasten; niet in de bron vermeld, omdat deze allen cumulatieve overschotten, c.q. tekorten vermeldt.]
Overijssel 1661
89.304
302 Coomt alhijr te boven
Overijssel 1662
78.362
302 Compt de provincie te booven[alleen in het bijgevoegde exemplaar van deze rekening afkomstig uit het Deventer archief:]Compt alhijr te booven 71955Somma 1661 te cort gecomen 79161Blijft noch te cort 7206
Overijssel 1663
24.037
302  
Overijssel 1671
89.249
302 [Het stuk biedt in feite een begroting van het overschot voor 1671 opbasis van ontvangsten in 1670 van 698.355 en de posten "betaelinge" vermeerdert met de posten "dubieus of en hoe te betalen" en komt dan op71.337. Door mij zijn echter de dubieuze betalingen niet tot de uitgaven gerekend, waardoor het overschot op 89.249 komt.]
Overijssel 1682
26.858
302 Bedragen alsoo de lasten vanden jare 1682 815978, de middelen soo diealle inkoomen, bedragen als voorsz. 842.836, waervan de voorsz lastenafgetrocken soo soude voor dit jaer overschieten
Overijssel 1685
50.407
302  
Overijssel 1698
314.611
302  
Overijssel 1699
182.439
302 Soo soude overschieten
Overijssel 1700
60.021
302  
Overijssel 1725
21.861
302  
Overijssel 1741
79.671
302 Soo soude over den jare 1741 overschieten de somma van 79671Maer wanneer de provincie haar quotes in de petitien van de Raad van Staeten, waer in door Ridderschap en Steden in den jare 1741 geconsenteert is, bedragende als hier naa agter de generaliteitslasten te sien is, de somma van 279400-18- 5, sal hebben afbetaalt, soo sal over den jare 1741 te kort komen de somma van 199.729-18- 1
Overijssel 1742
2.620
302 Soo soude over den jare 1742 overschieten de somma van 13621Ende daervan afgetrokken, hetgene de servicien voor de militie guarnisoen houdende in deze provincie meerder sullen bedragen, als de post voor de logisgelden voor de quote dezer provincie op de Staet van Oorlog van voorsz. jare is uitgetrokken ter somma van
Overijssel 1744
28.380
302 Soo sal over den jare 1744 overschieten de somma vanMaer wanneer de quotes dezer provincie in de petitie van de Raad van Staeten van den 20 october 1744 ter somma van 350.000 guldens tot onderhoud en extraordinaris onkosten voor de troupes van den staet in de Oostenrijckse Nederlanden, gedurende de winter, waar in geconsenteert is bij resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 november 1744, enin de petitie van den 17 november 1744 tot de aanritsgelden van de vierde augmentatie van s'lands militie met 12.000 koppen ter somma van 800.0000 guldens, waar in bij Ridderschap en Steden consent gedragen isbij Haer Edel Mogende resolutie van den 28 november 1744, bedragende tesamen de somma van 40.781-14-11 soo sal over den jare 1744 te kort komen de somma van 12.402- 3- 5.
Overijssel 1746
203.393
302 So soude over den jaere 1746 overschieten de somma vanvan den 4 october 1741 tot den aanbouw van 25 schepen van oorlog, hetrestant van de quote deze provincie in de petitie van den 27 januarij1746 tot de legerlasten van hetselve jaer, mitsgaders de gehele quotedezer provincie in de subsidien aan de Coninginne van Hungarien en Bohemen, en aan de Ceurforst van Beijeren, in de petitie van den 13 december 1746 tot subsistentie van het auxiliaire corps troupes van den staet gedurende de winter, en de petitie van den 15 van de selve maand tot de recruteringe van de militie etc. en in de petitie van den 19 vande voorsz. maand tot de extraordinaris equipagie van 20 schepen van oorlog met een snauw bedragende tesamen de somma van 275118 en waer vande betalinge met veel empressement aangedrongen word, soo sal over den jaere 1746 te kort komen de somma van 71724
Overijssel 1750
10.333
302 So soude voor den jaare ---- [lopende jaar] overschieten
Overijssel 1751
8.806
302 So soude voor den jaare ---- [lopende jaar] overschieten
Overijssel 1752
39.077
302 So soude voor den jaare ---- [lopende jaar] overschieten 98866, maer daer van afgetrokken sijnde, de ingehoudenen soldije van vier mannen van ieder compagnie cavallerie, en infanterie, en van vijf cannonniers van de compagnie artillerie, tsedert den 26 maart tot den laesten december beide des jaars 1752, waeruit in conformité van Haer Hooch Mogenden van den 2 maert 1752 verscheiden betalinge gedaan moeten worden, ter somma 8343- 7-14ende hetgene de ordonnantien van soldije van de cavallerije, infanterie en artillerie van den jaere 1751 (die in 1752 betaalt sijn) meerderbedragen als die van 1752 ad 51.445-17-10also tesamen 59.789- 5- 8 So sal voor den jaare 1752 maar overschieten
Overijssel 1753
23.242
302 So soude voor den jaare ---- [lopende jaar] overschieten
Overijssel 1754
77.909
302 So soude voor den jaare ---- [lopende jaar] overschieten
Overijssel 1755
53.132
302 So soude voor den jaare 1755 overschieten
Overijssel 1757
8.958
302 So schiet voor den jaar ---- [lopende jaar] over
Overijssel 1758
9.610
302  
Overijssel 1759
37.994
302 So schiet over voor den jaare ---- [lopende jaar]
Overijssel 1761
93.857
302 Soo soude voor den jaare 1761 overschieten de somma van
Overijssel 1765
122.974
302 So soude voor den jare 1765 overschieten de somma van
Overijssel 1769
94.825
302 So soude voor den jare 1769 overschieten de somma van
Overijssel 1772
21.967
302 So soude voor den jare ---- [lopende jaar] overschieten de somma van
Overijssel 1773
35.954
302 So soude voor den jare ---- [lopende jaar] overschieten de somma van
Overijssel 1774
48.456
302 So soude voor den jare ---- [lopende jaar] overschieten de somma van
Overijssel 1778
11.019
302 so soude over den jaare ---- [lopende jaar] overschieten
Overijssel 1779
2.285
302 so soude over den jaare ---- [lopende jaar] overschieten