Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Tekort in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 98 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1620
18.525
302 Anno 1620 is te kort gekomen blijkent bij den staet daer van geexhibeert [opgenomen in de staat van uitgaven over 1621]
Overijssel 1621
12.559
302 [t.w. totaal lasten ad 400.962 minus totaal middelen ad 388.402; het werkelijke tekort moet groter zijn geweest blijkens een aantekening achter de staat over 1622:] Staet te letten dat in anno 1621 ende 1622 geen staet is gemaeckt opte betalinge diemen heeft moeten doen als volgt. Voor oncosten vant solliciteren vande sauvegarde vant plattelant. Item over het maken vande quote, om den gevorderden achterstant van contributien en vereehrongen hieromme gedaen. De oncosten van gedaene reparatien aende forten. De remissien gedaen aende kerspelen. De aflosse van 7000 gulden capitael gedaen aende gewezsene rentmeester Johan Wulffs, over genegotieerde penningen. Dus hier pro memorie.
Overijssel 1622
30.174
302 [vlg. bron 30.782; zie echter aant. bij postnr 999b]
Overijssel 1623
19.675
302 Anno 1623 is verthoont, dat die lastendes selven jaers hoger monteerden als de middelen, twelck ten deele uijt de middelen des jaers 1624 vervallen heeft moeten worden, de somme van [vermeld in rekening 1624]
Overijssel 1624
1.951
302 Somma compt pro anno ---- [lopende jaar] te cort
Overijssel 1625
32.806
302 Somma compt te cort boven de genegotieerde penningen
Overijssel 1626
14.285
302 Somma compt te cort boven de genegotieerde penningen 54433. [Dit is het cumulatieve tekort over de jaren 1624, 1625 en 1626. Het tekort alleen over 1626 is:]
Overijssel 1627
11.891
302 Gecompenseert kompt te cort pro anno ---- [lopende jaar] cumulatieve tekort, c.q. het tekort inclusief dat over 1626.]
Overijssel 1628
1.551
302 Bij den staet van't jaer 1628 is gestelt te kort gecomen te zijn 12801. Maer also totte legerlasten vant jaer 1628 geconsenteert geweest sijn 900.000 ponden ende naderhant niet meer gevordert ende betaalt en is, als de quote in 500.000 ponden, overmits het leger niet te velde geweest komt opt voorszeid kort te goede de somme van 11250 ponden, so dat opt jaar 1628 alleen te kort gekomen 1551 [Deze post werd opgenomen in de staat over 1629.]
Overijssel 1630
31.305
302 Comt pro anno 1630 te cort
Overijssel 1632
33.080
302 Compt also opt Jaer 1632 te cort 39033[In een "Nota" wordt eraan herinnerd dat de inkomsten twee genegotieerde posten bevatten van in totaal 82345, wat betekent dat het tekort eigenlijk 121378 was.]
Overijssel 1633
40.409
302 Comt anno 1633 te cort
Overijssel 1634
51.582
302 [N.B. deze post maakt deel uit van de 'Staet vande Lasten pro anno 1635'] Bij den staet van anno 1634 sijn de middelen weijniger als de lasten bevonden, ende oversulcx te cort gecomen
Overijssel 1635
33.297
302 Compt te cort
Overijssel 1658
72.878
302 [op basis van de afwijkende eigen optelling van de inkomsten zou het tekort komen op 52878]Anno 1657 te cort gecomen 9012Somma te kort 81890 [op basis van de afwijkende eigen optelling van de inkomsten zou dit tekort komen op 61890]
Overijssel 1660
39.904
302  
Overijssel 1664
60.145
302 Compt alhijr de provincie te cort[een bijgevoegd exemplaar van deze zelfde staat afkomstig uit het Deventer-archief heeft t.g.v. een ander totaal cijfer bij de lasten:] compt alhijr te boven
Overijssel 1665
28.971
302 Surmonteren also de lasten de middelen
Overijssel 1666
203.624
302 Compt deze provintie noch te kort 179.258 [Aldus de bron; eigen berekening leidt echter tot een bedrag van:]
Overijssel 1676
16.656
302  
Overijssel 1683
39.358
302 Voor 1683 is er een tekort van 39358 gls. en 3 stuijvers. Daarbij gereeckent wordt het tekort van de Provintie tot den jaere 1682 incluis, di. 515819 gls. en 5 stuijvers, tesamen de somma van 555177
Overijssel 1689
32.502
302 Soude te kort komen een somma van - Waar bijgevoegt hetgeen de provincie nog schuldig is gebleven tot den jare 1688 ter somme van 258730. Soo soude de provincie tot den jare 1689 te kort komen 291.232
Overijssel 1694
229.472
302 waarbij gevoegt het tekort tot den jare 1693 tot 1.149.229 zoo komt tekort tot den jare 1694 1.379.229
Overijssel 1695
332.293
302 [volgt nog vermelding van het tekort tot 1694 en optelling van beide:] Soo komt te kort tot den jaare 1695 ƒ 1.710.522
Overijssel 1697
360.235
302 Komt te kort over den jare 1697
Overijssel 1701
233.257
302  
Overijssel 1702
310.941
302  
Overijssel 1703
447.187
302  
Overijssel 1704
568.279
302  
Overijssel 1705
488.738
302  
Overijssel 1706
457.611
302  
Overijssel 1707
413.229
302  
Overijssel 1708
444.179
302  
Overijssel 1709
594.437
302  
Overijssel 1710
548.176
302  
Overijssel 1711
559.548
302  
Overijssel 1712
622.383
302  
Overijssel 1713
163.842
302  
Overijssel 1714
38.613
302  
Overijssel 1715
26.754
302  
Overijssel 1716
72.793
302  
Overijssel 1717
58.406
302  
Overijssel 1718
12.427
302  
Overijssel 1719
20.384
302  
Overijssel 1720
178.349
302 Soo soude over den jare 1720 te kort schieten ƒ.119827 en 16 stuijvers. Staat te noteren dat in de Staat van 1719 een dubbelde verpondinge is ingebragt en de wijl er maar voor een drie vierde consent is geweest, zoo is aldaar een vierde te veel ingebragt bedragende ƒ.29770 en 17stuijvers. Alsmede dat in de staat van 1719 het vierstedegelt uitgetrocken is tegens 16 gls. per schoorsteen en vermits er maar geconsenteert is geweest tot 4 gls. en 10 st. per schoorsteen, zoo is [dientengevolge aldaar te veel ingebragt een somma van ƒ 28750 welcke getrocken bij de voorsz. te kort schietende somme van 119827 gls. en 16 stuijverssoude alhier te kort schieten
Overijssel 1721
34.459
302  
Overijssel 1722
97.724
302  
Overijssel 1723
67.370
302  
Overijssel 1724
22.459
302 [incl. postnr 0088 zie aldaar] soude te kort komen 40847
Overijssel 1726
47.761
302