Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Cumulatief overschot/ schuld van de rendant, secretaris in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 100 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1637
2.154
304  
Drenthe 1638
1.013
304  
Drenthe 1639
268
304  
Drenthe 1641
316
304  
Drenthe 1647
644
304  
Drenthe 1648
665
304  
Drenthe 1654
498
304  
Drenthe 1657
1.707
304  
Drenthe 1664
287
304 f.1086-18. Voorts is den rendant om goede consideratien en insigten toegeleijt tot een recognitie de summe van f.800 van dewelcke afgetogensijnde de voorseijde f.1086-18, soo blijft de landschap an den rendant schuldich eene summe van f.286-18
Drenthe 1666
1.740
304 De weduwe ende erfgenamen hebben an voorseijde somme ende debet te corten de summe van driehjondert ducatons of f.945, dewelcke van vacatien ende reijscosten ten tijde van e bisschoppelijcke oorloge gedaen, ende hijrvoren folio 47 verso ende 48 recto vermelt in Den Hage in de Generaliteits declaratie, de landschap hijr goedt gedaen ende gevalideert, gelijck folio [blanco] van deselve declaratie te ersien.
Drenthe 1668
139
304  
Drenthe 1671
905
304  
Drenthe 1675
51
304  
Drenthe 1679
2.427
304 [De rendant is in dit jaar overleden. Er moet dus met de erfgenamen worden afgerekend. Hiervoor is vermeld, dat er in dit jaar f.3208-10-7 meer is intvangen dat uitgegeven.] Waer affgetrocken sodaene f.781-18-13 als den rendanten in sijn vorige reeckeninge is te boven gekomen. So bevindt sich in slot van rekeninge, dat de rendanten noch van dese, en de voorige reeckeninge an den landschap ten achteren blijven f.2426-11-10. Dus schulde van de rendant an de lantschap f.2406-11-10. [In de marge:] Dese f.2406-11-10 sijn volgens ordonnantien van heeren gedeputeerde staten in dato 30 augusti 1679 vide folio 66 [onleesbaar] an de rentemeester van het convent Assen betaelt en bij enselven in sijn rekeninge over den jaere folio 32 in ontfanck gebragt pro memorie.
Drenthe 1683
668
304  
Drenthe 1684
433
304  
Drenthe 1685
228
304  
Drenthe 1689
96
304  
Drenthe 1699
475
304  
Drenthe 1700
1.797
304  
Drenthe 1703
815
304  
Drenthe 1706
233
304  
Drenthe 1709
1.289
304  
Drenthe 1710
1.563
304  
Drenthe 1715
3.436
304  
Drenthe 1717
1.071
304  
Drenthe 1718
5.364
304  
Drenthe 1719
8.857
304 En also den rendant staande rekendagh van de deficierende quitantien heeft ingebragt, die onder de acquiten zijn gelegt, monterende f.1023-7-10. So blijft den rendant van deze rekeninghe schuldigh f.8086-4-0, waar bij moet komen het slot van voorgaande rekleninge bij den rendantte quade gebleven f. 770-7-10. Geblijkt sigh, dat de rendant bij het slot dezer rekeninge aan de landschap ten agteren en verschuldigt blijft de summa van f.8856-11-1.
Drenthe 1720
15.329
304  
Drenthe 1721
16.596
304  
Drenthe 1722
17.948
304  
Drenthe 1723
22.117
304  
Drenthe 1724
32.423
304  
Drenthe 1725
34.202
304  
Drenthe 1726
35.312
304  
Drenthe 1727
36.930
304  
Drenthe 1728
36.330
304  
Drenthe 1729
38.994
304  
Drenthe 1731
38.286
304  
Drenthe 1732
42.312
304  
Drenthe 1733
40.630
304  
Drenthe 1734
42.965
304  
Drenthe 1735
38.650
304  
Drenthe 1736
41.097
304  
Drenthe 1737
40.726
304  
Drenthe 1738
49.745
304  
Drenthe 1739
46.760
304  
Drenthe 1741
2.775
304  
Drenthe 1742
2.800
304  
Drenthe 1743
2.078
304