Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Generale middelen Drenthe en Ruinen, (2) in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 99 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1603
20.390
303  
Drenthe 1606
27.978
303  
Drenthe 1608
16.833
303  
Drenthe 1610
19.876
303  
Drenthe 1611
22.483
303  
Drenthe 1612
26.697
303  
Drenthe 1613
21.013
303  
Drenthe 1614
21.662
303  
Drenthe 1615
23.006
303  
Drenthe 1616
23.990
303  
Drenthe 1617
23.213
303  
Drenthe 1619
20.677
303  
Drenthe 1620
21.115
303  
Drenthe 1621
21.080
303  
Drenthe 1622
24.245
303  
Drenthe 1623
25.200
303 Noch heeft den rendant ontfangen de generale middelen van de ses wintermaanden desselven jaars, ingegaan den 1 octobus 1622, geeindiget denlesten martij 1623, bedragende ter summe van f.25199-12 blijkende insgelijx bij de pachtcedullen alhijr te vertonen, welcker summe alhijr ten vollen wordt uitgetrocken, niet tegenstaende den impost opten turffgaende door Blocksijl inden verleden opslagh voor den tijt van een geheel jaer an Claas Jansen verpacht is van f.740, sel [?] den impost opten Oestermoerschen turff het schuitendiep aff naer Groningen vervoertwordende, verpacht an den schults Johan Laurens voor f.2500 ende den impost opten uithgaende ossens ende verckens an meester Wolter Andriestot Meppel voor f.1800 alles voor een geheel jaar verpacht, en oversulx open ontfanck van deselve, voor d' aanstaende eerstvolgende reeckeninge te mercken ist, bedragende tesamen f.4040, niet te min, de volle summe van de voorseijde sess wintermaenden
Drenthe 1624
22.526
303  
Drenthe 1625
21.263
303  
Drenthe 1626
17.788
303  
Drenthe 1627
18.264
303  
Drenthe 1628
19.955
303 [1 october 1627 tot eind maart 1628, verder normale tekst. In de marge:] Den tijt van den inganck vervolght well, op de laeste reckeninge van secretaris Struuck in qualiteit als ontfanger
Drenthe 1629
20.567
303  
Drenthe 1631
29.776
303  
Drenthe 1632
23.488
303  
Drenthe 1633
22.524
303  
Drenthe 1634
23.528
303  
Drenthe 1636
23.956
303  
Drenthe 1637
25.781
303  
Drenthe 1638
27.623
303  
Drenthe 1639
34.450
303  
Drenthe 1640
30.876
303  
Drenthe 1641
29.926
303  
Drenthe 1642
30.159
303  
Drenthe 1644
29.904
303 Den rendant heeft ontfangen van de generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruine, ingegaen den eersten aprilis 1643, geeindigt lesten september aenvolgende, eene summe van f.29904-7, sullende den tegenwoordigen ontfanger Zeijno Joachim van Welvelde van de resterende f.10608 hebben te verantwoorden, [in de marge:] Hierop te letten bij de rekeninge van ontfanger Welvelde. Is geschied.] alsoo den impost opt slachten ende de drie leste termijnen van de turfftoll tijde sijner administratie vervallen ende bij hem ontfangen sijn, bedragendede voorseijde posten toe samen eene summe van f.40512-7, waartoe den voornoemden generale middelen comen te belopen, volgens het register daervan te verthonen
Drenthe 1671
25.331
303  
Drenthe 1674
3.277
303  
Drenthe 1676
27.397
303  
Drenthe 1677
39.738
303  
Drenthe 1678
42.588
303  
Drenthe 1679
42.295
303  
Drenthe 1680
28.463
303  
Drenthe 1681
31.399
303  
Drenthe 1682
32.791
303  
Drenthe 1683
31.648
303  
Drenthe 1737
57.377
303  
Drenthe 1739
56.458
303 Eerstelijk wordt ingebracht de ontfangh van de generale middelen overde landschap Drenthe en de heerlijkheid Ruinen ingegaan met den eersten april 1738 en geexpireert den laatsten september desselven jaars 1738, monterende ter somma van van f. 56.458, sijnde daaronder mede begrepen de slagtpagten, turftollen, tabaks- en bijepagten, den laasten maart 1739 verscheenen geweest.
Drenthe 1743
45.272
303 Den rendant heeft ontfangen de generale middelen van van de landschapDrenthe en de heerlijkheid Ruinen ingegaan met den eersten april en geexpireert den laatsten september ---- lopende jaar]. Ter somma van ----, sijnde daaronde mede begrepen de turftollen en bijepagten den laasten maart ---- [volgende jaar] eerst verschijnende
Drenthe 1744
43.982
303 Den rendant heet ontfangen de generale middelen van van de landschap drenthe en de heerlijkheid Ruinen ingegaan met den eersten april en geexpireert den laatsten september ---- lopende jaar]. Ter somma van ----, sijnde daaronde mede begrepen de turftollen en bijepagten den laasten maart ---- [volgende jaar] eerst verschijnende
Drenthe 1745
40.537
303 Den rendant heet ontfangen de generale middelen van van de landschap drenthe en de heerlijkheid Ruinen ingegaan met den eersten april en geexpireert den laatsten september ---- lopende jaar]. Ter somma van ----, sijnde daaronde mede begrepen de turftollen en bijepagten den laasten maart ---- [volgende jaar] eerst verschijnende
Drenthe 1746
37.436
303 Den rendant heet ontfangen de generale middelen van van de landschap drenthe en de heerlijkheid Ruinen ingegaan met den eersten april en geexpireert den laatsten september ---- lopende jaar]. Ter somma van ----, sijnde daaronde mede begrepen de turftollen en bijepagten den laasten maart ---- [volgende jaar] eerst verschijnende