Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983

 
English | Nederlands

Lijst Grondwetscommissies 1883-1983

De commissies zijn steeds aangeduid met de naam van de voorzitter. Vervolgens is de officiële naam en/of opdracht uit het instellingsbesluit gegeven.

-----------------------------------------------------------
1883-1884 Commissie-J. Heemskerk Azn.
Staatscommissie tot onderzoek der vraag, van welke bepalingen der Grondwet herziening noodzakelijk en thans raadzaam is.
1905-1906 Commissie-De Beaufort
Staatscommissie tot het onderzoek der vraag, welke andere wijzigingen dan die van de artikelen 80, 127 en 143 nog in de Grondwet moeten worden gebracht.
1910-1912 Commissie-Th. Heemskerk
Staatscommissie tot het onderzoek der vraag welke wijzigingen in de Grondwet behooren te worden aangebracht.
1913-1914 Commissie-Oppenheim
Staatscommissie voor het evenredig kiesrecht.
1913-1916 Commissie-Bos
Staatscommissie voor het onderwijs.
1918-1920 Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Staatscommissie aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de Grondwet.
1936 Commissie-De Wilde
Staatscommissie aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene partieele herziening van de Grondwet.
1946 Commissie-Beel
Staatscommissie voor onderzoek naar de wenselijkheid van een wijziging van de Grondwet.
1946-1967 Commissie-Van Walsum
Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten.
1947-1948 Commissie-Beel
Staatscommissie, aan welke is opgedragen te onderzoeken of en in hoeverre ter voorbereiding van de hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk, verandering in de Grondwet gewenst is.
1950-1954 Commissie-Van Schaik
Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17-4-1950.
1950-1951 Commissie-Van Eysinga*
Commissie nopens samenwerking tussen regering en Staten-Generaal inzake het buitenlandse beleid.
1953-1958 Commissie-J. Donner
Staatscommissie van Advies inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen. N.B. deze commissie werd naar de tweede voorzitter ook wel de Commissie-Teulings genoemd.
1954-1955 Commissie-Kranenburg*
Commissie van Advies inzake nadere Grondwetswijziging betreffende de buitenlandse betrekkingen.
1963-1966 Werkgroep-Proeve**
Contactgroep hoogleraren
1967-1971 Commissie-Cals/Donner
Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet.
1967-1969 Commissie-Simons***
Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis

-----------------------------------------------------------
* De commissies-Van Eysinga en –Kranenburg waren geen staatscommissies, maar ministeriële commissies.
** De Werkgroep-Proeve was geen staatscommissie, maar een bij ministeriële beschikking ingestelde werkgroep.
*** De Commissie-Simons werd ingesteld door de minister-president, namens de ministerraad en bestond uit enige leden van de Commissie-Cals/Donner. Zij moest advies uitbrengen over de grondwettelijke belastingvrijdom van het Koninklijk Huis in het kader van de voorgenomen Grondwetsherziening.