Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Werkwijze gevolgd bij het verzamelen en beschrijven van informatie

Kernbeschrijvingen commissies, personen en instellingen

De feitelijke gegevens in de beschrijvingen in de onderzoeksgids zijn steeds afkomstig uit achtereenvolgens de rapporten van de commissies en de stukken aangetroffen in het commissiearchief (commissies), biografische naslagwerken en inventarissen (personen) en inventarissen, de ING-onderzoeksgids Sociale zekerheid 1890-1967 en de eigen websites van enkele instellingen (instellingen). Wanneer daarnaast nog andere bronnen zijn gebruikt is dat bij de betreffende beschrijving vermeld.

Literatuur

De literatuurverwijzingen in de onderzoeksgids zijn verzameld op basis van één generieke zoekactie in PiCarta en vervolgens aangevuld met titels die voortkwamen uit het eigen onderzoek. De onderzoeksgids pretendeert op dit punt dan ook geen volledig overzicht te geven, maar biedt wel een eerste hulpmiddel voor verder onderzoek.

Audiovisuele bronnen

De verwijzingen naar audiovisuele bronnen zijn verzameld op basis van onderzoek in het digitale archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Aangezien de hier aangetroffen bronnen in het kader van de onderzoeksgids puur als documentatief zijn opgevat, zijn de gegevens betreffende deze bronnen niet als een afzonderlijke archiefcollectie behandeld, maar op vergelijkbare wijze als de bij een commissie behorende literatuur onder de commissie ondergebracht.

Archiefonderzoek en archiefbeschrijvingen commissies, personen en instellingen

De enorme omvang van het archiefmateriaal maakte onderzoek in twee etappes noodzakelijk. Indien beschikbaar, werd steeds eerst onderzoek verricht op basis van de inventaris. Als op grond van de dossierbeschrijvingen aanleiding werd gevonden tot verder onderzoek is dit steeds verricht. Wanneer de aldus doorgenomen inventarisnummers toch geen stukken betreffende grondwetscommissies en/of grondwetsherziening in meer algemene zin opleverde, is dit in de onderzoeksgids vermeld.

Als het inventarisonderzoek geen aan de grondwet(scommissies) gerelateerde dossierbeschrijvingen opleverde, is het archief niet verder onderzocht. In de onderzoeksgids is dan alleen een algemene verwijzing naar de archiefcollectie opgenomen. Wanneer in de onderzoeksgids helemaal geen vermelding van een archief is opgenomen, mag worden aangenomen dat van de betreffende persoon of instelling geen archief kon worden opgespoord.

Beschrijvingen van archivalia bestaan uit een algemeen gedeelte en een inhoudsanalyse. Ze zijn als volgt opgebouwd:

Het algemene gedeelte bevat kerngegevens over vindplaats, archiefcollectie, openbaarheidsbepalingen en (bij commissies) de aard van de documentatie.

In het inhoudelijke gedeelte zijn in cursief de letterlijke beschrijvingen van relevante nummers uit de inventaris overgenomen, direct gevolgd door een analyse van de stukken, gemaakt door de bewerkers.

Beschrijving werkwijze commissies

Aan de beschrijving van de werkwijze van de commissies ligt een inhoudelijke analyse van de bewerkers ten grondslag. Deze is gemaakt ten behoeve van de selectie van fragmenten voor de teksteditie (deelproject 3). Daarvoor zijn de commissiearchieven integraal doorgenomen (dat wil zeggen: alle notulen van plenaire en subcommissies inclusief alle commissiestukken). De beschrijvingen van 500-1500 woorden zijn bedoeld om de gebruiker globaal inzicht te geven in de politieke context waarin de commissie haar werkzaamheden verrichtte. Tevens bieden ze een eerste handreiking om de scans van de notulen gerichter te kunnen bevragen. Gegevens die elders in de gids te vinden zijn, zijn zoveel mogelijk weggelaten.