Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Werkwijze gevolgd bij het verzamelen en bewerken van documenten

Er zijn vier typen documenten geselecteerd om als scan te worden opgenomen in de onderzoeksgids: instellings- en ontbindingsbesluiten, notulen, verslagen en eventuele door de commissie zelf ontworpen ‘zoeksystemen’ als indices op de notulen, lijsten van stukken en dergelijke. Voor elke commissie is getracht om deze set documenten compleet te krijgen. Hierbij is zo nodig gebruik gemaakt van de verschillende in de onderzoeksgids beschreven archiefcollecties. Hiaten in notulenreeksen zijn vermeld in de archiefbeschrijving van de betreffende commissie.

Specifieke selectieaspecten

- Notulen: geselecteerd zijn de notulen van de plenaire commissie en van de subcommissies. De versie hangt samen met de gevolgde methodiek van vaststelling en kan daarom per (sub)commissie verschillen. De status is in principe in de notulen zelf te vinden en in globale zin beschreven in de werkwijze van de commissie. In het geval van de commissie-Oppenheim is ervoor gekozen om enige kladnotulen toe te voegen, aangezien de commissie niet veel meer bijhield dan geanonimiseerde besluitenlijsten.

- Verslagen en rapportages van de subcommissies: de verslagen van subcommissies zijn zeer uiteenlopend van aard en vorm: ze variëren van een redactie van een grondwetsartikel met korte toelichting tot lange inhoudelijke beschouwingen met of zonder bijlagen. Er is naar gestreefd om de versie te selecteren die in de plenaire vergadering is besproken. Indien dit exemplaar niet kon worden teruggevonden is een eerdere versie opgenomen. In het watermerk van de scan is dit vermeld. Aanbiedingsbrieven zijn alleen opgenomen, wanneer zij extra inhoudelijke informatie bevatten, zoals een nadere datering, correcties, vermelding van bijlagen. Als de plenaire vergadering redactievoorstellen terugverwees naar de desbetreffende subcommissie om opnieuw geformuleerd te worden, dan zijn deze nieuwe redactievoorstellen niet meer opgenomen als ‘subcommissieverslag’. De uiteindelijke redactie is tenslotte terug te vinden in het eindverslag van de commissie.

Bewerking van de documenten

- Handgeschreven notulen zijn getranscribeerd en waar nodig bewerkt volgens de kritisch-normaliserende methode van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden (Den Haag 1988). Doorhalingen in de tekst zijn gemarkeerd en tussen < > geplaatst. Meest waarschijnlijke of onduidelijke lezingen zijn tussen [...] aangegeven.

- Aan de scans is aan de boven- en onderzijde een watermerk met gegevens toegevoegd. Aan de bovenzijde staan instellingsjaar en commissienaam, type document en de datum (jjjj-mm-dd). Aan de onderzijde staat vermeld uit welk archief het document afkomstig is en eventuele opmerkingen over de geselecteerde versie. Beide gegevens zijn van belang om eventuele meegescande ‘marginalia’ te kunnen identificeren of de status van het document te kunnen begrijpen.

- Het komt voor dat commissies correcties in de notulen hebben aangebracht door middel van het ‘overplakken’ van de herziene passage(s). In dat geval is de pagina tweemaal gescand: eerst in de oorspronkelijke versie, daarna in de gewijzigde versie.

- Subcommissies boden soms in hun verslag aan het plenum meerdere stukken van verschillende data aan. Deze zijn dan in één pdf samengevoegd, in de regel onder de (jongste) datum van de aanbiedingsbrief.