Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Federatie van Nederlandse Journalisten

Naam archiefvormer Federatie van Nederlandse Journalisten
Naam, varianten FNJ
Periode van bestaan 1946-1968
Organisatie en inrichting

Opgericht in 1946 als koepelorganisatie van de Nederlandse Journalisten-Kring (NJK), de Katholieke Nederlandse Journalisten-Kring (KNJK) en vanaf 1949 de Protestants-Christelijke Journalisten-Kring, die elk hun eigen leden en afdelingen hadden. Iedere kring kende een eigen bestuur en een Kringraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de afdelingen. Verder konden er landelijke secties gevormd worden voor de behartiging van de belangen van specifieke groepen journalisten. De Federatie kende een Federatieraad, gevormd door de voltallige besturen van de kringen. Deze besliste in alle aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Het Federatiebestuur vertegenwoordigde de Federatie naar buiten toe en was bevoegd zelfstandig op te treden. Het Federatiebureau, met als belangrijkste functionaris de ambtelijk of algemeen secretaris, fungeerde als een dagelijks bestuur. Het bureau verrichtte het grootste deel van de werkzaamheden van de secretarissen en penningmeesters der afzonderlijke kringen, de ledenadministratie van de kringen en de faciliteiten voor de kringleden, zoals onder meer de verstrekking van perskaarten. De secretaris vervulde tenslotte vaak het secretariaat van de commissies en colleges, die door de FNJ waren ingesteld. In 1968 werd de Federatie beëindigd en ontstond de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Taak, activiteiten

De Federatie had als vakorganisatie van de Nederlandse journalisten tot taak de behartiging van de belangen van de pers en in het bijzonder van de journalisten. De FNJ was actief op het gebied van de arbeidsvoorwaarden van journalisten en hield zich tevens bezig met persvrijheid, journalistieke beroepsethiek en vakopleiding. Hierbij richtte de Federatie zich niet alleen op de schrijvende pers, maar ook op de overige media (radio en TV).

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Federatie van Nederlandse Journalisten ((1894-) 1946-1967 (-1970))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Federatie van Nederlandse Journalisten
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nrs. 681-688. Stukken betreffende de persvrijheid (1949-1968).

- inv. nr. 681. Correspondentie en andere stukken (1949-1967).

Bevat onder andere stukken van een commissie van de Wiardi Beckmanstichting inzake de wettelijke regeling van de vrijheid van drukpers en enkele knipsels over de persvrijheid in de grondwet.

- inv. nr. 682. Interim-rapport van de Staatscommissie inzake wijzigingen in de grondwet inzake persvrijheid. 1950.

Bevat het genoemde rapport.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Federatie van Nederlandse Journalisten ((1894-) 1946-1967 (-1970))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief Federatie van Nederlandse Journalisten
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nrs. 681-688. Stukken betreffende de persvrijheid (1949-1968).

- inv. nr. 681. Correspondentie en andere stukken (1949-1967).

Bevat onder andere stukken van een commissie van de Wiardi Beckmanstichting inzake de wettelijke regeling van de vrijheid van drukpers en enkele knipsels over de persvrijheid in de grondwet.

- inv. nr. 682. Interim-rapport van de Staatscommissie inzake wijzigingen in de grondwet inzake persvrijheid. 1950.

Bevat het genoemde rapport.