Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Walsum, G.E. van

Leefjaren 1900-1980
Politieke partij / richting CHU; PVDA
Functie(s) jurist; werkzaam bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 1925-1945; lid van de Tweede Kamer 1946-1948; lid van de Eerste Kamer 1948-1949, 1950-1955; burgemeester van Delft 1948-1952; burgemeester van Rotterdam 1952-1965; lid van de werkgroep Kerk en Overheid van de NH Kerk tot 1967
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

G.E. van Walsum, 'Het processieverbod', Socialisme en democratie 8 (1951) 413-418.

Opmerkingen

- Lid van de CHU tot 1945, lid van de PVDA vanaf 1946.

- Van Walsum werd bij KB van 30-10-1958, nr. 24, benoemd tot lid en voorzitter van de naar hem genoemde commissie.

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief familie Van Walsum (1791-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Rotterdam (307)
Meer Verberg

Naam Walsum, G.E. van
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de archieven van mr. Gerard Ewout van Walsum en zijn echtgenote Mr. Jacoba Margaretha Quispel 1761-1980', door H. ten Boom, 1984 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

De inv. nrs. 293-300 bevatten stukken betreffende de werkzaamheden van Van Walsum als voorzitter van de Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten, 1948-1969, met retroacta vanaf 1946, te beschouwen als een 'voorzittersarchief'; de omslagen bevatten steeds zowel door het commissie-secretariaat toegestuurde als op persoonlijke basis verkregen stukken.

- inv. nr. 293. Stukken, hem op verzoek namens de minister aan het begin van zijn werkzaamheden toegezonden, o.a. notulen vanaf de oprichting, 1946-1958.

Bevat de aan Van Walsum toegestuurde notulen van de vergaderingen 1-11, nota's van onder andere J. Bakker en H.J.F. Wesseldijk en adviezen van de commissie aan de regering uit de periode 1946-1958. NB. Vergelijk inv. nr. 497.

- inv. nr. 294. Notulen 1958-1967.

Bevat een lijst met data van vergaderingen (incompleet); notulen van de vergaderingen 12-32 en 35-38 en het verslag van een vergadering van Van Walsum en J.M. van Wijk (secretaris) met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk, het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Gereformeerde Kerken en de Remonstrantse Broederschap. De notulen bevatten soms handgeschreven correcties.

- inv. nr. 295. Ingekomen stukken 1948-1964.

Afschrift van het benoemings-KB van Van Walsum; veel correspondentie met de opeenvolgende secretarissen over de werkwijze van de commissie en de voorbereiding van nota's en het eindrapport; door de secretaris opgestelde samenvattingen van de discussies ter vergadering; correspondentie met W.F. Lichtenauer (1959, dan nog geen commissielid); afschriften van stukken aan de commissie toegestuurd door (leden van) de regering; correspondentie met de minister-president (1962).

- inv. nr. 296. Ingekomen stukken 1965.

Onder meer correspondentie met het Duitse consulaat; correspondentie met (leden van) de regering, met kerkgenootschappen en met De Nederlandsche Bank; nota's, concept-nota's en convocaties; delen van het concept-eindrapport.

- inv. nr. 297. Ingekomen stukken 1966.

Onder meer correspondentie met de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken; nota's van commissieleden en van het secretariaat, onder andere over de redactie van het eindrapport; correspondentie met kerkgenootschappen naar aanleiding van een door de commissie gehouden enquête over hun financiële situatie.

- inv. nr. 298. Ingekomen stukken 1967-1969.

Onder meer correspondentie met het secretariaat en met commissieleden; convocaties; concepten van het eindrapport; een afschrift van een 'strikt vertrouwelijke' brief aan organen van de Nederlandse Hervormde Kerk; een nota van het Interkerkelijk Overleg; correspondentie met het Kamerlid W.F. de Gaay Fortman en met het Leger des Heils; een brief van het ministerie van Financiën; knipsels. NB. Zie ook inv. nrs. 302 en 501.

- inv. nr. 299. Rapport, houdende het advies van de commissie, 1967, met concepten van het geheel en van de delen, 1966, stencil en offset.

Officiële versie van het rapport evenals een samenvatting hiervan en diverse concepten, sommige met marginalia; handgeschreven notities; rondgestuurde amendementen op delen van het concept; correspondentie, convocaties en de notulen van de vergaderingen 33 en 34.

- inv. nr. 300. Stukken betreffende herzieningen van de Grondwet met het oog op art. 185, 1966.

Verzoeken van Van Walsum om documentatie over artikel 185 Grondwet in het verleden en enkele notities.

 

inv. nr. 301. Artikelen van Van Walsum betreffende het standpunt van de Staatscommissie Erediensten en dat van de regering aangaande de financiële verhouding tussen Kerk en Staat, met correspondentie terzake, 1968-1970, deels gedrukt, deels minuten. N.B. de artikelen zijn gepubliceerd in de Haagse Courant en Gemeenschap der Kerken.

Het betreft drie artikelen, waarvan er twee op 15 en 16 april 1969 verschenen in de Haagsche Courant en één in mei 1970 in Gemeenschap der Kerken. NB. Zie ook inv. nr. 501.

 

inv. nr. 302. Bij Van Walsum ingekomen stukken betreffende de behandeling van het rapport van de commissie Erediensten door de regering en de Kamers, 1967-1975, deels gedrukt.

Bevat enkele stukken, die aansluiten bij correspondentie aangetroffen in inv. nr. 298. Correspondentie met het Leger des Heils, met vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, met het Tweede Kamerlid J.J. Voogd, met W.F. Lichtenauer en met J.J. Loeff; Kamerstukken; correspondentie inzake de samenvatting van het eindrapport.

 

inv. nr. 303. Bij Van Walsum ingekomen stukken houdende verklaringen van de standpunten der kerken ten aanzien van de regeling van financiële betrekkingen tussen Kerk en Staat, opgesteld naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Erediensten, van de reactie van de regering en van speciaal daartoe gehouden beraad, 1969-1972, deels afdrukken.

Stukken van de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (ROS) van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de bijeenkomst over het thema 'Kerk en Staat' van deze organisatie gehouden in december 1972; afschriften uit het 'Archief van de Kerken waarin opgenomen het Katholiek Archief'; nota's van A.F.N. Lekkerkerker en van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk; een verklaring van het Oekumenisch Aktiecentrum. NB. Zie ook inv. nr. 501.

 

inv. nr. 304. Door Van Walsum verzamelde documentatie betreffende de beoordeling van het rapport van de Staatscommissie Erediensten en van het standpunt van de regering in de pers, 1969-1971, gedrukt.

Knipsels, tijdschriftafleveringen en overdrukken.

 

inv. nr. 497. Brieven betreffende de aanvaarding van het voorzitterschap van de Staatscommissie voor de Erediensten, gewisseld tussen Van Walsum en de secretaris van de Generale Financiële Raad van de N.H. Kerk, met bijlage, 1958.

Correspondentie met H.J.F. Wesseldijk, die onder meer afschriften toestuurt van delen van de notulen van de eerste vergadering van de commissie-Van Walsum in 1946. NB. Vergelijk inv. nr. 293.

 

inv. nrs. 499-500. Stukken, door Van Walsum ontvangen of opgemaakt als lid, later voorzitter, van de Raad voor de zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving, oktober 1965-december 1967, meest stencils.

Inv. nr. 499 (Oktober 1965-1966) bevat enkele stukken waaruit de dubbelrol blijkt van Van Walsum als voorzitter van de staatscommissie en van de hier genoemde Raad. Nota's, notulen en correspondentie van de Raad voor de zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving (ROS) en het moderamen van deze Raad. De commissie behandelt in deze periode onder andere de Wet Premie Kerkenbouw en de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'.)

 

inv. nr. 501. Stukken betreffende werkzaamheden van Van Walsum als lid van een commissie ad hoc van de Generale Synode der N.H. Kerk ter voorbereiding van een antwoord op het rapport van de Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten, 1969. N.B. Het rapport zelf inliggend.

Bevat tevens stukken die op andere activiteiten van Van Walsum betrekking hebben. Enkele stukken sluiten aan bij correspondentie aangetroffen in inv. nrs. 298, 301 en 303. Aanwezig zijn o.a. correspondentie met R. Wijkstra, met de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, correspondentie met H.M.J. Wagenaar met betrekking tot de voorbereiding van een nota door het Interkerkelijk Overleg, correspondentie met H.D. de Loor betreffende de voorbereiding van een nota door de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (ROS) en overige documentatie. De stukken van de commissie ad hoc van het breed moderamen van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffen de voorbereiding van een antwoord op het rapport (oktober 1969) en een bespreking van rapport en antwoord met leden van de Tweede en Eerste Kamer (november 1969); leden van deze commissie waren behalve Van Walsum P.J. Baauw, R.J. Mooi, H.M.J. Wagenaar, G.J.A. van Zanten en H.J.F. Wesseldijk.

 

Inv. nrs. 254-255 bevatten correspondentie van Van Walsum met relaties op grond van vroegere openbare ambten en werkzaamheden, 1966-1980. Alfabetisch geordend.

- inv. nr. 254. 1966-1967.

Onder meer correspondentie met minister van Financiën H.J. Witteveen, J.W. Masman en H.E.A. Hofstra betreffende de publicatie van het eindrapport van de Commissie-Van Walsum, en met A. Kosto over de werkgroep Staatkundige Hervorming van de PvdA.

- inv. nr. 255. 1968-1969.

Onder meer correspondentie met de fractiecommissie van de PvdA en met Harrie Kemps betreffende het eindrapport van de Commissie-Van Walsum.

 

inv. nrs. 261-269. Artikelen, voordrachten en interviews van Van Walsum over diverse onderwerpen, voornamelijk gemeentelijke en binnenlandse politiek betreffende, uit hoofde van verschillende (vroegere) ambten en werkzaamheden samengesteld, met bijlagen en correspondentie ter zake, 1945-1980.

In inv. nr. 269 (Godsdienstige aangelegenheden) onder meer een artikel betreffende de subsidiëring van kerken, geschreven voor het tijdschrift Diakonia (1973).

 

NB. Alle hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar. 

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 433. Stukken betreffende de stellingname t.o.v. het artikel over processievrijheid in de Grondwet binnen de Prot. Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, 1951.

Correspondentie en nota's inzake een eventuele wijziging van het grondwetsartikel over de processievrijheid als gevolg van overleg in de Werkgemeenschap en van direct contact tussen M. van der Goes van Naters en Van Walsum.

 

inv. nr. 495. Nota over het vraagstuk van de processievrijheid, uitgebracht door de Werkgroep Kerk en Overheid van de N.H. Kerk, met bijlage, 1947.

Het betreft een onjuist gedateerde nota van Van Walsum, op persoonlijke titel als lid van de PVDA geschreven naar aanleiding van de door de commissie-Van Schaik ontworpen grondwetsbepaling inzake processievrijheid.

 

NB. De hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 254-255 bevatten correspondentie van Van Walsum met relaties op grond van vroegere openbare ambten en werkzaamheden, 1966-1980, alfabetisch geordend.

- inv. nr. 254 (1966-1967)

Onder meer correspondentie met minister van Financiën H.J. Witteveen, J.W. Masman en H.E.A. Hofstra betreffende de publicatie van het eindrapport van de Commissie-Van Walsum, en met A. Kosto met betrekking tot de werkgroep Staatkundige Hervorming van de PVDA, die was ingesteld om een reactie op de 'Proeve van een nieuwe Grondwet' voor te bereiden.

 

inv. nrs. 499, 500. Stukken, door Van Walsum ontvangen of opgemaakt als lid, later voorzitter, van de Raad voor de zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving, oktober 1965-december 1967, meest stencils.

- inv. nr. 499. Oktober 1965 - 1966.

Bevat enkele stukken waaruit de dubbelrol blijkt van Van Walsum als voorzitter van de Commissie-Van Walsum en van de hier genoemde Raad. Dossier met nota's, notulen en correspondentie van de Raad voor de Zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving (ROS) en het moderamen van deze Raad. De staatscommissie behandelt in deze periode onder andere de Wet Premie Kerkenbouw en de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'.

- inv. nr. 500. 1967.

Nota's, notulen en correspondentie van de Raad voor de Zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving (ROS) en het moderamen van deze Raad, o.a. over de commissie 'Problemen der Democratie' ofwel de 'politieke commissie' van de ROS. In de stukken wordt verwezen naar de adviesaanvrage over de 'Proeve' (onder andere in een nota van Van Walsum van mei 1967) en naar de werkzaamheden van de commissie-Cals/Donner, vooral naar de behandeling van het processieverbod.

 

NB. De hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar.

Opmerkingen overig

De onderstaande inventarisnummers zijn eveneens ingezien, maar zij bevatten geen directe verwijzing naar grondwetsherzieningen of de Commissie-Van Walsum. Wel documenteren zij de actieve belangstelling van Van Walsum voor de hervorming van staat en politiek en de verhouding tussen kerk en staat, ook buiten de commissie. (NB. Alle hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar).

 

Als privé-persoon:

- inv. nr. 124. Aantekeningen en artikelen van politieke en levensbeschouwelijke aard, verzameld door Van Walsum, 1966-1978, deels gedrukt.

- inv. nr. 196. Stukken ingekomen bij Van Walsum betreffende de bezinning op de opbouw van de staat en de vernieuwing van het maatschappelijk leven in Nederland, door anonymi op schrift gesteld, deels te Londen, deels in bezet gebied, vanuit verschillende politieke gezichtshoeken, 1941-1945, stencils en doorslagen, deels concepten.

Een stuk is getekend J.B(arents). Mogelijk zijn enkele stukken afkomstig van Van Walsum zelf.

- inv. nr. 198. Nota, houdende beschouwingen over het politieke leven in Nederland na het herstel van de vrede, opgesteld door Van Walsum, 1942.

 

Als lid van de commissie/sectie Kerk en Samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk:

- inv. nr. 218. Stukken betreffende de voorbereidingen van het rapport over Kerk en Samenleving, waaronder concepten der verschillende hoofdstukken in vele stadia en correspondentie terzake, 1942-1945.

Van Walsum was voorzitter van de sectie Kerk en Samenleving.

- inv. nr. 219. Stukken, ingekomen bij Van Walsum als voorzitter van de sectie Kerk en Samenleving en niet direct betrekking hebbend op de samenstelling van het rapport, genoemd onder nr. 218, 1942-1944.

- inv. nr. 222. Nota, anoniem, houdende stellingen over de betekenis van de overheid in de samenleving en de plaats van de kerk ten opzichte daarvan, met toelichtingen, ca 1944, gedrukt.

Het eerste katern ontbreekt.

 

Als burgemeester van Rotterdam:

- inv. nr. 365. Nota's over het rapport Sassen inzake kerkenbouw, behandeld in de Gemeenteraad van Rotterdam, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het oog op de wenselijkheid en mogelijkheid van subsidiëring van de kant van de gemeenten, met verslagen over de discussie terzake, 1957, deels gedrukt.

 

Als lid van de PvdA:

- inv. nr. 415. Stukken betreffende het beginselprogramma van de PvdA, gezien haar verhouding tot de kerken, 1948-1959, deels gedrukt. NB. Met stellingname van Van Walsum terzake.

- inv. nr. 416. Stukken betreffende de werkzaamheden van Van Walsum als voorzitter van de Commissie subsidiëring kerkenbouw van de Dr. Wiardi Beckman-Stichting, 1958-1959, deels stencil.

De werkzaamheden van de commissie resulteerden in een rapport 'Overheidssubsidie voor de bouw van kerken en bezinningscentra', 1959.

- inv. nr. 439. Stukken betreffende de werkzaamheden van de Studiecommissie Kerk en Overheid van de werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de PvdA, november 1965-april 1967.

Van Walsum was gedurende deze periode voorzitter.

 

Als lid van de Werkgroep Kerk en Overheid van de Nederlandse Hervormde Kerk:

- inv. nrs. 493-494. Stukken, ontvangen door Van Walsum als lid van de Werkgroep Kerk en Overheid van de N.H. Kerk 1945-1949, deels gedrukt en stencils. NB. Van Walsum was lid in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Werkgroep Kerk en Samenleving.

- inv. nr. 493. Nota's, agenda's, verslagen.

- inv. nr. 494. Gedrukte publicaties ter behandeling.

- inv. nr. 496. Correspondentie tussen Van Walsum en diverse instanties van de N.H. Kerk betreffende zaken rakende de verhouding van de kerk tot de samenleving en de overheid, 1953-1955.

 

Overige:

- inv. nrs. 231-253. Correspondentie van Van Walsum met personen en instellingen, waarmee hij in relatie stond via openbare ambten op politieke en journalistieke activiteiten, met bijlagen, 1945-mei 1965, deels minuten in doorslag.

Alfabetisch geordend op naam afzender.

- inv. nr. 260. Registers houdende aantekeningen over verzonden en ontvangen brieven van Van Walsum in diverse functies en hoedanigheden over de jaren 1945-1967, ca 1978. NB. Met hiaten.

Het werk aan deze registers, op hoge leeftijd begonnen, is slechts fragmentarisch.

 

Inv. nrs. 261 en 266 bevatten artikelen, voordrachten en interviews van Van Walsum over diverse onderwerpen, voornamelijk betreffende gemeentelijke en binnenlandse politiek, uit hoofde van verschillende (vroegere) ambten en werkzaamheden samengesteld, met bijlagen en correspondentie ter zake, 1945-1980.

- inv. nr. 261. Binnenlandse politiek, met correspondentie terzake, 1945-1962.

- inv. nr. 266. Binnenlandse politiek na 1965.

Opmerkingen


Algemeen

Functie(s) jurist; werkzaam bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 1925-1945; lid van de Tweede Kamer 1946-1948; lid van de Eerste Kamer 1948-1949, 1950-1955; burgemeester van Delft 1948-1952; burgemeester van Rotterdam 1952-1965; lid van de werkgroep Kerk en Overheid van de NH Kerk tot 1967
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

G.E. van Walsum, 'Het processieverbod', Socialisme en democratie 8 (1951) 413-418.

Opmerkingen

- Lid van de CHU tot 1945, lid van de PVDA vanaf 1946.

- Van Walsum werd bij KB van 30-10-1958, nr. 24, benoemd tot lid en voorzitter van de naar hem genoemde commissie.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief familie Van Walsum (1791-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Rotterdam (307)
Naam Walsum, G.E. van
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de archieven van mr. Gerard Ewout van Walsum en zijn echtgenote Mr. Jacoba Margaretha Quispel 1761-1980', door H. ten Boom, 1984 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

De inv. nrs. 293-300 bevatten stukken betreffende de werkzaamheden van Van Walsum als voorzitter van de Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten, 1948-1969, met retroacta vanaf 1946, te beschouwen als een 'voorzittersarchief'; de omslagen bevatten steeds zowel door het commissie-secretariaat toegestuurde als op persoonlijke basis verkregen stukken.

- inv. nr. 293. Stukken, hem op verzoek namens de minister aan het begin van zijn werkzaamheden toegezonden, o.a. notulen vanaf de oprichting, 1946-1958.

Bevat de aan Van Walsum toegestuurde notulen van de vergaderingen 1-11, nota's van onder andere J. Bakker en H.J.F. Wesseldijk en adviezen van de commissie aan de regering uit de periode 1946-1958. NB. Vergelijk inv. nr. 497.

- inv. nr. 294. Notulen 1958-1967.

Bevat een lijst met data van vergaderingen (incompleet); notulen van de vergaderingen 12-32 en 35-38 en het verslag van een vergadering van Van Walsum en J.M. van Wijk (secretaris) met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk, het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Gereformeerde Kerken en de Remonstrantse Broederschap. De notulen bevatten soms handgeschreven correcties.

- inv. nr. 295. Ingekomen stukken 1948-1964.

Afschrift van het benoemings-KB van Van Walsum; veel correspondentie met de opeenvolgende secretarissen over de werkwijze van de commissie en de voorbereiding van nota's en het eindrapport; door de secretaris opgestelde samenvattingen van de discussies ter vergadering; correspondentie met W.F. Lichtenauer (1959, dan nog geen commissielid); afschriften van stukken aan de commissie toegestuurd door (leden van) de regering; correspondentie met de minister-president (1962).

- inv. nr. 296. Ingekomen stukken 1965.

Onder meer correspondentie met het Duitse consulaat; correspondentie met (leden van) de regering, met kerkgenootschappen en met De Nederlandsche Bank; nota's, concept-nota's en convocaties; delen van het concept-eindrapport.

- inv. nr. 297. Ingekomen stukken 1966.

Onder meer correspondentie met de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken; nota's van commissieleden en van het secretariaat, onder andere over de redactie van het eindrapport; correspondentie met kerkgenootschappen naar aanleiding van een door de commissie gehouden enquête over hun financiële situatie.

- inv. nr. 298. Ingekomen stukken 1967-1969.

Onder meer correspondentie met het secretariaat en met commissieleden; convocaties; concepten van het eindrapport; een afschrift van een 'strikt vertrouwelijke' brief aan organen van de Nederlandse Hervormde Kerk; een nota van het Interkerkelijk Overleg; correspondentie met het Kamerlid W.F. de Gaay Fortman en met het Leger des Heils; een brief van het ministerie van Financiën; knipsels. NB. Zie ook inv. nrs. 302 en 501.

- inv. nr. 299. Rapport, houdende het advies van de commissie, 1967, met concepten van het geheel en van de delen, 1966, stencil en offset.

Officiële versie van het rapport evenals een samenvatting hiervan en diverse concepten, sommige met marginalia; handgeschreven notities; rondgestuurde amendementen op delen van het concept; correspondentie, convocaties en de notulen van de vergaderingen 33 en 34.

- inv. nr. 300. Stukken betreffende herzieningen van de Grondwet met het oog op art. 185, 1966.

Verzoeken van Van Walsum om documentatie over artikel 185 Grondwet in het verleden en enkele notities.

 

inv. nr. 301. Artikelen van Van Walsum betreffende het standpunt van de Staatscommissie Erediensten en dat van de regering aangaande de financiële verhouding tussen Kerk en Staat, met correspondentie terzake, 1968-1970, deels gedrukt, deels minuten. N.B. de artikelen zijn gepubliceerd in de Haagse Courant en Gemeenschap der Kerken.

Het betreft drie artikelen, waarvan er twee op 15 en 16 april 1969 verschenen in de Haagsche Courant en één in mei 1970 in Gemeenschap der Kerken. NB. Zie ook inv. nr. 501.

 

inv. nr. 302. Bij Van Walsum ingekomen stukken betreffende de behandeling van het rapport van de commissie Erediensten door de regering en de Kamers, 1967-1975, deels gedrukt.

Bevat enkele stukken, die aansluiten bij correspondentie aangetroffen in inv. nr. 298. Correspondentie met het Leger des Heils, met vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, met het Tweede Kamerlid J.J. Voogd, met W.F. Lichtenauer en met J.J. Loeff; Kamerstukken; correspondentie inzake de samenvatting van het eindrapport.

 

inv. nr. 303. Bij Van Walsum ingekomen stukken houdende verklaringen van de standpunten der kerken ten aanzien van de regeling van financiële betrekkingen tussen Kerk en Staat, opgesteld naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Erediensten, van de reactie van de regering en van speciaal daartoe gehouden beraad, 1969-1972, deels afdrukken.

Stukken van de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (ROS) van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de bijeenkomst over het thema 'Kerk en Staat' van deze organisatie gehouden in december 1972; afschriften uit het 'Archief van de Kerken waarin opgenomen het Katholiek Archief'; nota's van A.F.N. Lekkerkerker en van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk; een verklaring van het Oekumenisch Aktiecentrum. NB. Zie ook inv. nr. 501.

 

inv. nr. 304. Door Van Walsum verzamelde documentatie betreffende de beoordeling van het rapport van de Staatscommissie Erediensten en van het standpunt van de regering in de pers, 1969-1971, gedrukt.

Knipsels, tijdschriftafleveringen en overdrukken.

 

inv. nr. 497. Brieven betreffende de aanvaarding van het voorzitterschap van de Staatscommissie voor de Erediensten, gewisseld tussen Van Walsum en de secretaris van de Generale Financiële Raad van de N.H. Kerk, met bijlage, 1958.

Correspondentie met H.J.F. Wesseldijk, die onder meer afschriften toestuurt van delen van de notulen van de eerste vergadering van de commissie-Van Walsum in 1946. NB. Vergelijk inv. nr. 293.

 

inv. nrs. 499-500. Stukken, door Van Walsum ontvangen of opgemaakt als lid, later voorzitter, van de Raad voor de zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving, oktober 1965-december 1967, meest stencils.

Inv. nr. 499 (Oktober 1965-1966) bevat enkele stukken waaruit de dubbelrol blijkt van Van Walsum als voorzitter van de staatscommissie en van de hier genoemde Raad. Nota's, notulen en correspondentie van de Raad voor de zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving (ROS) en het moderamen van deze Raad. De commissie behandelt in deze periode onder andere de Wet Premie Kerkenbouw en de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'.)

 

inv. nr. 501. Stukken betreffende werkzaamheden van Van Walsum als lid van een commissie ad hoc van de Generale Synode der N.H. Kerk ter voorbereiding van een antwoord op het rapport van de Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten, 1969. N.B. Het rapport zelf inliggend.

Bevat tevens stukken die op andere activiteiten van Van Walsum betrekking hebben. Enkele stukken sluiten aan bij correspondentie aangetroffen in inv. nrs. 298, 301 en 303. Aanwezig zijn o.a. correspondentie met R. Wijkstra, met de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, correspondentie met H.M.J. Wagenaar met betrekking tot de voorbereiding van een nota door het Interkerkelijk Overleg, correspondentie met H.D. de Loor betreffende de voorbereiding van een nota door de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (ROS) en overige documentatie. De stukken van de commissie ad hoc van het breed moderamen van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffen de voorbereiding van een antwoord op het rapport (oktober 1969) en een bespreking van rapport en antwoord met leden van de Tweede en Eerste Kamer (november 1969); leden van deze commissie waren behalve Van Walsum P.J. Baauw, R.J. Mooi, H.M.J. Wagenaar, G.J.A. van Zanten en H.J.F. Wesseldijk.

 

Inv. nrs. 254-255 bevatten correspondentie van Van Walsum met relaties op grond van vroegere openbare ambten en werkzaamheden, 1966-1980. Alfabetisch geordend.

- inv. nr. 254. 1966-1967.

Onder meer correspondentie met minister van Financiën H.J. Witteveen, J.W. Masman en H.E.A. Hofstra betreffende de publicatie van het eindrapport van de Commissie-Van Walsum, en met A. Kosto over de werkgroep Staatkundige Hervorming van de PvdA.

- inv. nr. 255. 1968-1969.

Onder meer correspondentie met de fractiecommissie van de PvdA en met Harrie Kemps betreffende het eindrapport van de Commissie-Van Walsum.

 

inv. nrs. 261-269. Artikelen, voordrachten en interviews van Van Walsum over diverse onderwerpen, voornamelijk gemeentelijke en binnenlandse politiek betreffende, uit hoofde van verschillende (vroegere) ambten en werkzaamheden samengesteld, met bijlagen en correspondentie ter zake, 1945-1980.

In inv. nr. 269 (Godsdienstige aangelegenheden) onder meer een artikel betreffende de subsidiëring van kerken, geschreven voor het tijdschrift Diakonia (1973).

 

NB. Alle hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar. 

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 433. Stukken betreffende de stellingname t.o.v. het artikel over processievrijheid in de Grondwet binnen de Prot. Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, 1951.

Correspondentie en nota's inzake een eventuele wijziging van het grondwetsartikel over de processievrijheid als gevolg van overleg in de Werkgemeenschap en van direct contact tussen M. van der Goes van Naters en Van Walsum.

 

inv. nr. 495. Nota over het vraagstuk van de processievrijheid, uitgebracht door de Werkgroep Kerk en Overheid van de N.H. Kerk, met bijlage, 1947.

Het betreft een onjuist gedateerde nota van Van Walsum, op persoonlijke titel als lid van de PVDA geschreven naar aanleiding van de door de commissie-Van Schaik ontworpen grondwetsbepaling inzake processievrijheid.

 

NB. De hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 254-255 bevatten correspondentie van Van Walsum met relaties op grond van vroegere openbare ambten en werkzaamheden, 1966-1980, alfabetisch geordend.

- inv. nr. 254 (1966-1967)

Onder meer correspondentie met minister van Financiën H.J. Witteveen, J.W. Masman en H.E.A. Hofstra betreffende de publicatie van het eindrapport van de Commissie-Van Walsum, en met A. Kosto met betrekking tot de werkgroep Staatkundige Hervorming van de PVDA, die was ingesteld om een reactie op de 'Proeve van een nieuwe Grondwet' voor te bereiden.

 

inv. nrs. 499, 500. Stukken, door Van Walsum ontvangen of opgemaakt als lid, later voorzitter, van de Raad voor de zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving, oktober 1965-december 1967, meest stencils.

- inv. nr. 499. Oktober 1965 - 1966.

Bevat enkele stukken waaruit de dubbelrol blijkt van Van Walsum als voorzitter van de Commissie-Van Walsum en van de hier genoemde Raad. Dossier met nota's, notulen en correspondentie van de Raad voor de Zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving (ROS) en het moderamen van deze Raad. De staatscommissie behandelt in deze periode onder andere de Wet Premie Kerkenbouw en de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'.

- inv. nr. 500. 1967.

Nota's, notulen en correspondentie van de Raad voor de Zaken van Kerk en Overheid/Kerk en Samenleving (ROS) en het moderamen van deze Raad, o.a. over de commissie 'Problemen der Democratie' ofwel de 'politieke commissie' van de ROS. In de stukken wordt verwezen naar de adviesaanvrage over de 'Proeve' (onder andere in een nota van Van Walsum van mei 1967) en naar de werkzaamheden van de commissie-Cals/Donner, vooral naar de behandeling van het processieverbod.

 

NB. De hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar.

Opmerkingen overig

De onderstaande inventarisnummers zijn eveneens ingezien, maar zij bevatten geen directe verwijzing naar grondwetsherzieningen of de Commissie-Van Walsum. Wel documenteren zij de actieve belangstelling van Van Walsum voor de hervorming van staat en politiek en de verhouding tussen kerk en staat, ook buiten de commissie. (NB. Alle hier genoemde inventarisnummers zijn openbaar).

 

Als privé-persoon:

- inv. nr. 124. Aantekeningen en artikelen van politieke en levensbeschouwelijke aard, verzameld door Van Walsum, 1966-1978, deels gedrukt.

- inv. nr. 196. Stukken ingekomen bij Van Walsum betreffende de bezinning op de opbouw van de staat en de vernieuwing van het maatschappelijk leven in Nederland, door anonymi op schrift gesteld, deels te Londen, deels in bezet gebied, vanuit verschillende politieke gezichtshoeken, 1941-1945, stencils en doorslagen, deels concepten.

Een stuk is getekend J.B(arents). Mogelijk zijn enkele stukken afkomstig van Van Walsum zelf.

- inv. nr. 198. Nota, houdende beschouwingen over het politieke leven in Nederland na het herstel van de vrede, opgesteld door Van Walsum, 1942.

 

Als lid van de commissie/sectie Kerk en Samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk:

- inv. nr. 218. Stukken betreffende de voorbereidingen van het rapport over Kerk en Samenleving, waaronder concepten der verschillende hoofdstukken in vele stadia en correspondentie terzake, 1942-1945.

Van Walsum was voorzitter van de sectie Kerk en Samenleving.

- inv. nr. 219. Stukken, ingekomen bij Van Walsum als voorzitter van de sectie Kerk en Samenleving en niet direct betrekking hebbend op de samenstelling van het rapport, genoemd onder nr. 218, 1942-1944.

- inv. nr. 222. Nota, anoniem, houdende stellingen over de betekenis van de overheid in de samenleving en de plaats van de kerk ten opzichte daarvan, met toelichtingen, ca 1944, gedrukt.

Het eerste katern ontbreekt.

 

Als burgemeester van Rotterdam:

- inv. nr. 365. Nota's over het rapport Sassen inzake kerkenbouw, behandeld in de Gemeenteraad van Rotterdam, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het oog op de wenselijkheid en mogelijkheid van subsidiëring van de kant van de gemeenten, met verslagen over de discussie terzake, 1957, deels gedrukt.

 

Als lid van de PvdA:

- inv. nr. 415. Stukken betreffende het beginselprogramma van de PvdA, gezien haar verhouding tot de kerken, 1948-1959, deels gedrukt. NB. Met stellingname van Van Walsum terzake.

- inv. nr. 416. Stukken betreffende de werkzaamheden van Van Walsum als voorzitter van de Commissie subsidiëring kerkenbouw van de Dr. Wiardi Beckman-Stichting, 1958-1959, deels stencil.

De werkzaamheden van de commissie resulteerden in een rapport 'Overheidssubsidie voor de bouw van kerken en bezinningscentra', 1959.

- inv. nr. 439. Stukken betreffende de werkzaamheden van de Studiecommissie Kerk en Overheid van de werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de PvdA, november 1965-april 1967.

Van Walsum was gedurende deze periode voorzitter.

 

Als lid van de Werkgroep Kerk en Overheid van de Nederlandse Hervormde Kerk:

- inv. nrs. 493-494. Stukken, ontvangen door Van Walsum als lid van de Werkgroep Kerk en Overheid van de N.H. Kerk 1945-1949, deels gedrukt en stencils. NB. Van Walsum was lid in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Werkgroep Kerk en Samenleving.

- inv. nr. 493. Nota's, agenda's, verslagen.

- inv. nr. 494. Gedrukte publicaties ter behandeling.

- inv. nr. 496. Correspondentie tussen Van Walsum en diverse instanties van de N.H. Kerk betreffende zaken rakende de verhouding van de kerk tot de samenleving en de overheid, 1953-1955.

 

Overige:

- inv. nrs. 231-253. Correspondentie van Van Walsum met personen en instellingen, waarmee hij in relatie stond via openbare ambten op politieke en journalistieke activiteiten, met bijlagen, 1945-mei 1965, deels minuten in doorslag.

Alfabetisch geordend op naam afzender.

- inv. nr. 260. Registers houdende aantekeningen over verzonden en ontvangen brieven van Van Walsum in diverse functies en hoedanigheden over de jaren 1945-1967, ca 1978. NB. Met hiaten.

Het werk aan deze registers, op hoge leeftijd begonnen, is slechts fragmentarisch.

 

Inv. nrs. 261 en 266 bevatten artikelen, voordrachten en interviews van Van Walsum over diverse onderwerpen, voornamelijk betreffende gemeentelijke en binnenlandse politiek, uit hoofde van verschillende (vroegere) ambten en werkzaamheden samengesteld, met bijlagen en correspondentie ter zake, 1945-1980.

- inv. nr. 261. Binnenlandse politiek, met correspondentie terzake, 1945-1962.

- inv. nr. 266. Binnenlandse politiek na 1965.

Opmerkingen