Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Wagenaar, H.M.J.

Leefjaren 1901-1999
Politieke partij / richting
Functie(s) directeur van de Raad voor Predikantstraktementen, Nederlandse Hervormde Kerk
Opmerkingen

Wagenaar werd bij KB van 29-1-1958, nr. 39, in de Commissie-Van Walsum benoemd.

Sinds 1946 was hij lid van de 'Commissie ter voorbereiding van de bepaling van het standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake de financiële verhouding van Kerk en Staat'.

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Commissie Van Walsum (1958-1967)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht), hulpdepot Wierden ()
Meer Verberg

Naam Wagenaar, H.M.J.
Openbaarheid beperkt
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

Ledendossier van H.M.J. Wagenaar: 

 

doos H.3.817.

(Ongenummerde) omslagen met en zonder opschrift en binnenmappen, alsmede losse stukken.

- Verzamelomslag met diverse binnenomslagen

Onder meer stukken betreffende de instelling van de staatscommissie, 1946; convocaties en stukken, toegezonden ter voorbereiding van vergaderingen van de staatscommissie, met toegevoegde aantekeningen en marginalia (o.a. een interimrapport Hoger Onderwijs inzake de subsidiëring van de theologische faculteiten, 1959-1963; stukken betreffende de pensioenen van predikantsweduwen, 1963).

- Omslag: 'CIO Staatscommissie, wijzigingen art. 56 pensioenwet 1922'.

Periode 1962-1965. Hierin onder meer: stukken gezonden in kopie aan de leden van de commissie; inkomende correspondentie van voorzitter en commissieleden, gericht aan zowel H.M.J. Wagenaar als aan het Contact in Overheidszaken (o.m. van J.J. Loeff, secretariaat R.K. kerkprovincie van Nederland); overdrukken van de Handelingen der Tweede Kamer 1964-1965, Algemene burgelijke pensioenwet.

- Omslag: 'Enquete'.

Correspondentie betreffende en notulen van een tussentijdse vergadering van enkele commissieleden en vertegenwoordigers van het R.K. kerkgenootschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Remonstrantse Broedergemeenschap, waarin besloten werd tot het houden van een enquête onder deze kerkgenootschappen, om de regering een beeld te kunnen geven van hun financiële positie; antwoordformulieren (N.H. Kerk; R.K. kerkgenootschap), december 1965.

- Omslag: 'Analyse rijkstraktementen Nederlandse Hervormde Kerk (1966)'

Omvangrijke lijsten met berekeningen; mogelijk horen hierbij de hieronder vermelde losse stukken.

- Losse stukken: berekeningen betreffende de gemeentelijke lasten voor eredienst en pastoraat, onderverdeeld naar provincie en gemeente, mogelijk incompleet.

- Omslag: 'Staatscommissie Van Walsum'

Onder meer diverse concepten van het rapport 'De Financiële betrekkingen tussen de Staat en de Kerken. Rapport van de Staatscommissie voor de zaken van de erediensten', met marginalia (oktober-november 1966; concept-nota 'Rijkstraktementen 23-4-1965' (grotendeels handgeschreven, met correcties). Tevens enkele retroacta van de Algemene Synodale Commissie der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de financiële verhouding tussen Kerk en Staat, 1949-1950.

 
doos  H3.818.

11 omslagen met onderwerpsaanduiding.

- Omslag: 'Notulen'.

Notulen van de 10e-38e vergadering, maart 1958-januari 1966 (vergadering 26 ontbreekt), stencil, met marginalia.

- Omslag: 'Staatscommissie'

Doorslagen van een brief dd. 17-5-1956 van H.M.J. Wagenaar en  medecommissielid H.J.F. Wesseldijk, met commentaar op 'nota's I en II commissie 's Jacob'.

- Omslag 'Rijkstraktementen, verhouding van Kerk en Staat'.

Onder meer: diverse binnenmappen met stukken ter voorbereiding van en correspondentie betreffende vergaderingen van de Commissie-Van Walsum, met aantekeningen en retroactoa, 1950-1959.

- Omslag: 'Rijkstraktementen en tellingen'.

Met binnenomslagen:'Werkstukken' (handgeschreven aantekeningen); 'Kerk en staat' (correspondentie, stukken, nota's en aantekeningen met betrekking tot een adviescommissie ter voorbereiding van de bepaling van het standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake de financiële verhouding tussen Kerk en Staat, 1946-1959; Wagenaar was lid van deze adviescommissie).

- Omslag: 'Schulden kerkbouw voor 1-1-1956'.

Overzichten van schulden gemaakt wegens nieuwbouw van kerken, per gemeente, ongedateerd.

- Omslag: 'Concept-nota Rijkstraktementen 27 augustus 1965'

Nota opgesteld door H.M.J. Wagenaar, 27 p., met bijlagen.

Omslag: 'Nota Staatscommissie Erediensten, april 1965'.

Stukken en correspondentie betreffende het opstellen van het eindrapport; paragrafen van het concept-eindrapport.

- Omslag: 'Correspondentie over het rapport 1966'.

Bevat tevens een doorslag van een brief aan J.J. Loeff, 18-3-1960, betreffende de raadpleging van de achterban.

- Omslag 'Project 1964'.

Correspondentie van en aan H.M.J. Wagenaar, stukken en documentatie betreffende de Commissie-Van Walsum; andere financiële aangelegenheden van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1950-1965.

- Twee omslagen 'Staatscommissie'. 

Hierin onder meer documentatie van het Persbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk ten behoeve van en over de Commissie-Van Walsum.

 

 

Opmerkingen overig

De collectie staat bekend onder de titel: 'Commissie Van Walsum, Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten'. Het gaat om het ledendossier van H.M.J. Wagenaar (die ook namens de Nederlandse Hervormde Kerk zitting had in de Commissie Contact in Overheidszaken en taakvoorganger CIO. De collectie, niet geïnventariseerd, bestaat uit 2 dozen (voorlopige nrs. H3.817 en H3.818, geclassificeerd als 'nog uitzoeken').

2 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
collectie Mr. Wagenaar (1967-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht), hulpdepot Wierden ()
Meer Verberg

Naam Wagenaar, H.M.J.
Openbaarheid niet openbaar
Staatscommissies
1 
Commissie Commisie-Van Walsum
Inhoud

doos H3.819

Bevat een bundel stukken betreffende grondwetsherziening, kennelijk verzameld uit hoofde van Wagenaars lidmaatschap van de Commissie-Van Walsum en van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (later Commissie Contact in Overheidszaken, IKO, CIO). In dit dossier:

- Gedrukt eindrapport van de Commissie-Van Schaik (1954) en de bijbehorende stukken (Ontwerp-Grondwet en Vergelijkend Overzicht), aan Wagenaar toegezonden als lid van de Commissie-Van Walsum. 

- Samenvatting van het rapport van de Commissie-Van Walsum en een reactie van het Contact in Overheidszaken op de regeringsvoornemens met betrekking tot art. 185 GW naar aanleiding van het rapport, 29-4-1969; alsmede enige documentatie (waarbij een artikel van J. Donner, 'Financiële verhouding Kerk en Staat. Het rapport van de Commissie-Van Walsum en de regeringsnota daarover'.

- Nota van de commissie, ingesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, 31-8-1967 (leden: J. Donner, J.J. Loeff en H.M.J. Wagenaar), met behulp waarvan de betrokken kerkgenootschappen hun achterban konden raadplegen over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; afschrift van de formele reactie op de Proeve van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken, 11-12-1967.

- Verslag van een bijeenkomst van de Commissie-Verdam met vertegenwoordigers van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (10 maart 1977); afschriften van een conceptnota d.d. 6-6-1979, getiteld 'De verhouding Kerk en Staat in juridisch perspectief, enkele overwegingen', opgesteld door het IKO, en bijbehorende stukken.

 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

doos H3.819

 

Bevat een met elastiek bijeengehouden 'dossier' met stukken betreffende grondwetsherziening, kennelijk verzameld uit hoofde van Wagenaars lidmaatschap van de Commissie- Van Walsum en van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (later Commissie Contact in Overheidszaken, IKO, CIO). In dit dossier:

- Gedrukt eindrapport van de Commissie-Van Schaik (1954) en de bijbehorende stukken (Ontwerp-Grondwet en Vergelijkend Overzicht), aan Wagenaar toegezonden als lid van de Commissie-Van Walsum. 

- Samenvatting van het rapport van de Commissie-Van Walsum en een reactie van het Contact in Overheidszaken op de regeringsvoornemens met betrekking tot art. 185 GW naar aanleiding van het rapport, 29-4-1969; alsmede enige documentatie (waarbij een artikel van J. Donner, 'Financiële verhouding Kerk en Staat. Het rapport van de Commissie-Van Walsum en de regeringsnota daarover'.

- Nota van de commissie, ingesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, 31-8-1967 (leden: J. Donner, J.J. Loeff en H.M.J. Wagenaar), met behulp waarvan de betrokken kerkgenootschappen hun achterban konden raadplegen over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; afschrift van de formele reactie op de Proeve van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken, 11-12-1967.

- Verslag van een bijeenkomst van de Commissie-Verdam met vertegenwoordigers van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (10 maart 1977); afschriften van een conceptnota d.d. 6-6-1979, getiteld 'De verhouding Kerk en Staat in juridisch perspectief, enkele overwegingen', opgesteld door het IKO, en bijbehorende stukken.

 

Opmerkingen overig

De collectie bestaat uit 1 doos en is nog niet geïnventariseerd. Het is mogelijk dat de collectie in een later stadium zal worden samengevoegd met de collectie die nu te boek staat als 'Commissie Van Walsum' (dozen H3.817 en H3.819).

Algemeen

Functie(s) directeur van de Raad voor Predikantstraktementen, Nederlandse Hervormde Kerk
Opmerkingen

Wagenaar werd bij KB van 29-1-1958, nr. 39, in de Commissie-Van Walsum benoemd.

Sinds 1946 was hij lid van de 'Commissie ter voorbereiding van de bepaling van het standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake de financiële verhouding van Kerk en Staat'.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Commissie Van Walsum (1958-1967)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht), hulpdepot Wierden ()
Naam Wagenaar, H.M.J.
Openbaarheid beperkt
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

Ledendossier van H.M.J. Wagenaar: 

 

doos H.3.817.

(Ongenummerde) omslagen met en zonder opschrift en binnenmappen, alsmede losse stukken.

- Verzamelomslag met diverse binnenomslagen

Onder meer stukken betreffende de instelling van de staatscommissie, 1946; convocaties en stukken, toegezonden ter voorbereiding van vergaderingen van de staatscommissie, met toegevoegde aantekeningen en marginalia (o.a. een interimrapport Hoger Onderwijs inzake de subsidiëring van de theologische faculteiten, 1959-1963; stukken betreffende de pensioenen van predikantsweduwen, 1963).

- Omslag: 'CIO Staatscommissie, wijzigingen art. 56 pensioenwet 1922'.

Periode 1962-1965. Hierin onder meer: stukken gezonden in kopie aan de leden van de commissie; inkomende correspondentie van voorzitter en commissieleden, gericht aan zowel H.M.J. Wagenaar als aan het Contact in Overheidszaken (o.m. van J.J. Loeff, secretariaat R.K. kerkprovincie van Nederland); overdrukken van de Handelingen der Tweede Kamer 1964-1965, Algemene burgelijke pensioenwet.

- Omslag: 'Enquete'.

Correspondentie betreffende en notulen van een tussentijdse vergadering van enkele commissieleden en vertegenwoordigers van het R.K. kerkgenootschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Remonstrantse Broedergemeenschap, waarin besloten werd tot het houden van een enquête onder deze kerkgenootschappen, om de regering een beeld te kunnen geven van hun financiële positie; antwoordformulieren (N.H. Kerk; R.K. kerkgenootschap), december 1965.

- Omslag: 'Analyse rijkstraktementen Nederlandse Hervormde Kerk (1966)'

Omvangrijke lijsten met berekeningen; mogelijk horen hierbij de hieronder vermelde losse stukken.

- Losse stukken: berekeningen betreffende de gemeentelijke lasten voor eredienst en pastoraat, onderverdeeld naar provincie en gemeente, mogelijk incompleet.

- Omslag: 'Staatscommissie Van Walsum'

Onder meer diverse concepten van het rapport 'De Financiële betrekkingen tussen de Staat en de Kerken. Rapport van de Staatscommissie voor de zaken van de erediensten', met marginalia (oktober-november 1966; concept-nota 'Rijkstraktementen 23-4-1965' (grotendeels handgeschreven, met correcties). Tevens enkele retroacta van de Algemene Synodale Commissie der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de financiële verhouding tussen Kerk en Staat, 1949-1950.

 
doos  H3.818.

11 omslagen met onderwerpsaanduiding.

- Omslag: 'Notulen'.

Notulen van de 10e-38e vergadering, maart 1958-januari 1966 (vergadering 26 ontbreekt), stencil, met marginalia.

- Omslag: 'Staatscommissie'

Doorslagen van een brief dd. 17-5-1956 van H.M.J. Wagenaar en  medecommissielid H.J.F. Wesseldijk, met commentaar op 'nota's I en II commissie 's Jacob'.

- Omslag 'Rijkstraktementen, verhouding van Kerk en Staat'.

Onder meer: diverse binnenmappen met stukken ter voorbereiding van en correspondentie betreffende vergaderingen van de Commissie-Van Walsum, met aantekeningen en retroactoa, 1950-1959.

- Omslag: 'Rijkstraktementen en tellingen'.

Met binnenomslagen:'Werkstukken' (handgeschreven aantekeningen); 'Kerk en staat' (correspondentie, stukken, nota's en aantekeningen met betrekking tot een adviescommissie ter voorbereiding van de bepaling van het standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake de financiële verhouding tussen Kerk en Staat, 1946-1959; Wagenaar was lid van deze adviescommissie).

- Omslag: 'Schulden kerkbouw voor 1-1-1956'.

Overzichten van schulden gemaakt wegens nieuwbouw van kerken, per gemeente, ongedateerd.

- Omslag: 'Concept-nota Rijkstraktementen 27 augustus 1965'

Nota opgesteld door H.M.J. Wagenaar, 27 p., met bijlagen.

Omslag: 'Nota Staatscommissie Erediensten, april 1965'.

Stukken en correspondentie betreffende het opstellen van het eindrapport; paragrafen van het concept-eindrapport.

- Omslag: 'Correspondentie over het rapport 1966'.

Bevat tevens een doorslag van een brief aan J.J. Loeff, 18-3-1960, betreffende de raadpleging van de achterban.

- Omslag 'Project 1964'.

Correspondentie van en aan H.M.J. Wagenaar, stukken en documentatie betreffende de Commissie-Van Walsum; andere financiële aangelegenheden van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1950-1965.

- Twee omslagen 'Staatscommissie'. 

Hierin onder meer documentatie van het Persbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk ten behoeve van en over de Commissie-Van Walsum.

 

 

Opmerkingen overig

De collectie staat bekend onder de titel: 'Commissie Van Walsum, Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten'. Het gaat om het ledendossier van H.M.J. Wagenaar (die ook namens de Nederlandse Hervormde Kerk zitting had in de Commissie Contact in Overheidszaken en taakvoorganger CIO. De collectie, niet geïnventariseerd, bestaat uit 2 dozen (voorlopige nrs. H3.817 en H3.818, geclassificeerd als 'nog uitzoeken').

2 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
collectie Mr. Wagenaar (1967-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht), hulpdepot Wierden ()
Naam Wagenaar, H.M.J.
Openbaarheid niet openbaar
Staatscommissies
1 
Commissie Commisie-Van Walsum
Inhoud

doos H3.819

Bevat een bundel stukken betreffende grondwetsherziening, kennelijk verzameld uit hoofde van Wagenaars lidmaatschap van de Commissie-Van Walsum en van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (later Commissie Contact in Overheidszaken, IKO, CIO). In dit dossier:

- Gedrukt eindrapport van de Commissie-Van Schaik (1954) en de bijbehorende stukken (Ontwerp-Grondwet en Vergelijkend Overzicht), aan Wagenaar toegezonden als lid van de Commissie-Van Walsum. 

- Samenvatting van het rapport van de Commissie-Van Walsum en een reactie van het Contact in Overheidszaken op de regeringsvoornemens met betrekking tot art. 185 GW naar aanleiding van het rapport, 29-4-1969; alsmede enige documentatie (waarbij een artikel van J. Donner, 'Financiële verhouding Kerk en Staat. Het rapport van de Commissie-Van Walsum en de regeringsnota daarover'.

- Nota van de commissie, ingesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, 31-8-1967 (leden: J. Donner, J.J. Loeff en H.M.J. Wagenaar), met behulp waarvan de betrokken kerkgenootschappen hun achterban konden raadplegen over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; afschrift van de formele reactie op de Proeve van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken, 11-12-1967.

- Verslag van een bijeenkomst van de Commissie-Verdam met vertegenwoordigers van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (10 maart 1977); afschriften van een conceptnota d.d. 6-6-1979, getiteld 'De verhouding Kerk en Staat in juridisch perspectief, enkele overwegingen', opgesteld door het IKO, en bijbehorende stukken.

 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

doos H3.819

 

Bevat een met elastiek bijeengehouden 'dossier' met stukken betreffende grondwetsherziening, kennelijk verzameld uit hoofde van Wagenaars lidmaatschap van de Commissie- Van Walsum en van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (later Commissie Contact in Overheidszaken, IKO, CIO). In dit dossier:

- Gedrukt eindrapport van de Commissie-Van Schaik (1954) en de bijbehorende stukken (Ontwerp-Grondwet en Vergelijkend Overzicht), aan Wagenaar toegezonden als lid van de Commissie-Van Walsum. 

- Samenvatting van het rapport van de Commissie-Van Walsum en een reactie van het Contact in Overheidszaken op de regeringsvoornemens met betrekking tot art. 185 GW naar aanleiding van het rapport, 29-4-1969; alsmede enige documentatie (waarbij een artikel van J. Donner, 'Financiële verhouding Kerk en Staat. Het rapport van de Commissie-Van Walsum en de regeringsnota daarover'.

- Nota van de commissie, ingesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, 31-8-1967 (leden: J. Donner, J.J. Loeff en H.M.J. Wagenaar), met behulp waarvan de betrokken kerkgenootschappen hun achterban konden raadplegen over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; afschrift van de formele reactie op de Proeve van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken, 11-12-1967.

- Verslag van een bijeenkomst van de Commissie-Verdam met vertegenwoordigers van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (10 maart 1977); afschriften van een conceptnota d.d. 6-6-1979, getiteld 'De verhouding Kerk en Staat in juridisch perspectief, enkele overwegingen', opgesteld door het IKO, en bijbehorende stukken.

 

Opmerkingen overig

De collectie bestaat uit 1 doos en is nog niet geïnventariseerd. Het is mogelijk dat de collectie in een later stadium zal worden samengevoegd met de collectie die nu te boek staat als 'Commissie Van Walsum' (dozen H3.817 en H3.819).