Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Röell, J.

Leefjaren 1844-1914
Politieke partij / richting Bond van Vrije Liberalen
Functie(s) jurist; lid van de Tweede Kamer 1877-1886, 1888-1894, 1901-1909, voorzitter 1905-1909; lid van de Eerste Kamer 1887-1888, 1898-1901, 1910-1912; minister van Buitenlandse Zaken en kabinetsleider 1894-1897; vice-president van de Raad van State 1912-1914
Biografische gegevens in

BWN 2; PDC 

Literatuur van persoon in literatuurlijst

J. Röell, Kantteekeningen op de regerings-ontwerpen tot herziening der Grondwet (’s-Gravenhage 1886).

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie jhr. mr. J. Röell (1868-1914)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.183.69)
Meer Verberg

Naam Röell, J.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van een verzameling stukken afkomstig van jhr. mr. J. Röell' (met inleiding en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

De inv. nrs. 103-109 ('Stukken betreffende de Staatscommissie tot grondwetsherziening', 1883-1887) bevatten Röells ledendossier van de Commissie-J. Heemskerk Azn.

 

inv. nr. 103. Voorstellen van leden der commissie tot Grondwetsherziening tot wijziging van Hoofdstuk I-III der Grondwet.

Gedrukte rapportages en voorstellen van de subcommissies aan de plenaire commissie, naar hoofdstuk geordend, met marginalia. Per hoofdstuk zijn hier tevens relevante Kamerstukken (wetsontwerpen, verslagen, amendementen e.d., eveneens met marginalia 1884-1887) en aantekeningen bijgevoegd. Ook is er documentatie aanwezig.

 

inv. nr. 104. Idem tot wijziging van Hoofdstuk IV-XI der Grondwet

Gedrukte rapportage en voorstellen van de subcommissies aan de plenaire commissie, naar hoofdstuk geordend, met marginalia. Per hoofdstuk zijn hier tevens relevante Kamerstukken (wetsontwerpen, verslagen, amendementen e.d., eveneens met marginalia 1884-1887) en aantekeningen bijgevoegd. Daarnaast documentatie, waaronder een missive van ouderlingen van de Nederlandse Hervormde Kerk aan gemeenteleden betreffende de voorgenomen herziening van art. 168 Grondwet en een adres van de Antidienstvervangingbond. Bevat ook  correspondentie van Röell met andere commissieleden.

 

inv. nr. 105. Verslag der Staatscommissie en geschreven notulen: 1883-1887, concept-rapport aan den Koning over de voorstellen tot Grondwetsherziening met ontwerp voor eene gewijzigde Grondwet, aangenomen voorstellen tot herziening, aantekeningen van Jhr. mr. Röell.

Aantekeningen, documentatie en stukken van de staatscommissie. Deze laatste bestaan uit een overzicht van door de commissie aangenomen voorstellen voor nieuwe grondwetsbepalingen; het conceptrapport aan de koning en bijbehorend ontwerp van een gewijzigde grondwet; het reglement van orde en een ontwerp daarvan; notulen van de commissievergaderingen; een handgeschreven register op de commissievergaderingen; en het gedrukte verslag van de commissie (met marginalia).

 

inv. nr. 106. Administratieve rechtspraak.

De aanwezige commissiestukken zijn: een nota van Farncombe Sanders over de administratieve rechtspraak en een afschrift van een aan de staatscommissie gericht adres van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1884). Overig materiaal, tenminste de periode 1883-1890 omvattend: nota’s, aantekeningen, verzoekschriften, adressen, krantenknipsels. NB. Röell diende in maart 1886 als Tweede Kamerlid enkele amendementen in betreffende de herzieningsvoorstellen over de administratieve rechtspraak.

 

inv. nr. 107. Verzameling van alle gedrukte stukken, op de Grondwetsherziening betrekking hebbende.

Vermoedelijk complete verzameling van Kamerstukken betreffende de grondwetsherziening, op jaar en stuknummer geordend, 1884-1887. Daarnaast aantekeningen, krantenknipsels, handgeschreven verslagen van de vergaderingen van de afdeling van de Tweede Kamer waarvan Röell rapporteur was, en een brochure van de Liberale Unie.

 

inv. nr. 108. Aanteekeningen betreffende het kiesrecht, art. 194, troonopvolging, onderzoek der ingediende voorstellen tot herziening, aanteekeningen op afzonderlijke artikelen.

Stukken vooral betreffende de onderwijskwestie (art. 194 GW): gedrukte Kamerstukken met enkele marginalia, aantekeningen, documentatie en adressen aan de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 109. Gedrukte notulen van de vergaderingen der commissie tot Grondwetsherziening, 1883-1887. Staatscourant 1887.

Compleet exemplaar van de gedrukte notulen, met marginalia. Tevens enkele exemplaren van de Staatscourant uit 1887 met de afkondiging van de herziene grondwet.

2 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 160. Stukken betreffende de Staatscommissie tot Grondwetsherziening 1905-1906.

Gedrukte stukken: volledig exemplaar van de gedrukte notulen van de Commissie-De Beaufort; losse notulen van de vergaderingen 1-9 en 12-16; nota’s van commissieleden; concepten van het eindrapport; een overzicht van de tekst van de grondwet met voorgestelde wijzigingen.

 

 

 

3 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

De inv. nrs. 124-129 (Stukken betreffende de Staatscommissie tot Grondwetsherziening 1910-1912) bevatten Röells ledendossier van de Commissie-Th. Heemskerk.

 

inv. nr. 124. Aanteekeningen op de Grondwet.

Aantekenboek van Röell met notities over de grondwet, per grondwetsartikel geordend. De aantekeningen zijn volgens het titelblad begonnen in 1910.

 

inv. nr. 125. Stukken betreffende Hoofdstuk II der Grondwet.

Overwegend stukken samenhangend met de subcommissies waarvan Röell voorzitter was: voorstellen en nota’s van subcommissies en van afzonderlijke leden (gedrukt, getypt, met marginalia); getypte notulen van de subcommissie voor de grondwetshoofdstukken V en XI (vergaderingen 1-5) en van de subcommissie voor grondwetshoofdstuk II afdeling 1-5 (vergaderingen 1-7); aantekeningen van Röell; correspondentie met het secretariaat, met mede-commissieleden en met anderen; documentatie.

 

inv. nr. 126. Stukken betreffende Hoofdstuk V en Hoofdstuk XI der Grondwet.

Overwegend stukken samenhangend met de subcommissie voor de grondwetshoofdstukken V en XI. Hierbij gedrukte voorstellen en nota’s van de subcommissie en van afzonderlijke leden (met marginalia); concepten van het rapport van de subcommissie (handgeschreven en gedrukt, met marginalia); een adres; aantekeningen van Röell.

 

inv. nr. 127. Gedrukte stukken en bijlagen der verschillende subcommissies, waarin Jhr. mr. Röell niet zitting had.

Overwegend stukken samenhangend met de subcommissies waarin Röell geen zitting had en de plenaire commissie. Hierbij voorstellen en nota’s van de subcommissies en van afzonderlijke leden (gedrukt en geschreven, met marginalia); notulen van de subcommissie voor de artikelen 79-82 en 90 der grondwet (vergaderingen 1-7); concepten van de herziene grondwet en van het rapport van de commissie (gedrukt, met marginalia); een reglement van orde (gedrukt) en een ontwerp daarvan (geschreven); correspondentie; aantekeningen van Röell; documentatie; krantenknipsel.

 

inv. nr. 128. Notulen der vergaderingen der Staatscommissie voor Grondwetsherziening (concept). 1910 mei 2 – 1912 januari 17.

Twee exemplaren van de gedrukte concept-notulen. De eerste set (eerste concepten) omvat de vergaderingen 1-25, 28, 30-51, 53, met marginalia; soms zijn stukken dubbel aanwezig. De tweede set (tweede concepten) omvat de vergaderingen 14- 27, 29-53; ook hierbij soms dubbelen.

 

inv. nr. 129. Notulen der vergaderingen der Staatscommissie voor Grondwetsherziening (gedrukt). 1910 mei 2 – 1912 april 22.

Volledig exemplaar van de gedrukte definitieve notulen, vergaderingen 1-54. Met marginalia.

Opmerkingen overig

Overige stukken betreffende grondwetsherziening in het archief die niet op een specifieke staatscommissie betrekking hebben:

- inv. nrs. 24-25. Stukken betreffende de herziening der Grondwet en der Kieswet in België (1891-1894). In nr. 24 gedrukte Belgische parlementaire stukken van Senaat en Kamer van Afgevaardigden. Nr. 25 bevat de gedrukte handelingen van de Kamer van Afgevaardigden en een gedrukte 'Guide d'électeur' betreffende de nieuwe Belgische kieswet, 1894.

- inv. nr. 78. Stukken betreffende voorstellen tot grondwetsherziening (1903-1904). Adressen van de Vrijznnig Democratische Bond en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht aan de Tweede Kamer (gedrukt); aantekeningen van Röell; krantenknipsels.

 

Tevens ingezien zijn inv. nrs. 130-131: overwegend literatuuraantekeningen en aantekeningen voor (Kamer)redevoeringen betreffende diverse juridische kwesties.

Algemeen

Functie(s) jurist; lid van de Tweede Kamer 1877-1886, 1888-1894, 1901-1909, voorzitter 1905-1909; lid van de Eerste Kamer 1887-1888, 1898-1901, 1910-1912; minister van Buitenlandse Zaken en kabinetsleider 1894-1897; vice-president van de Raad van State 1912-1914
Biografische gegevens in

BWN 2; PDC 

Literatuur van persoon in literatuurlijst

J. Röell, Kantteekeningen op de regerings-ontwerpen tot herziening der Grondwet (’s-Gravenhage 1886).


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie jhr. mr. J. Röell (1868-1914)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.183.69)
Naam Röell, J.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van een verzameling stukken afkomstig van jhr. mr. J. Röell' (met inleiding en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

De inv. nrs. 103-109 ('Stukken betreffende de Staatscommissie tot grondwetsherziening', 1883-1887) bevatten Röells ledendossier van de Commissie-J. Heemskerk Azn.

 

inv. nr. 103. Voorstellen van leden der commissie tot Grondwetsherziening tot wijziging van Hoofdstuk I-III der Grondwet.

Gedrukte rapportages en voorstellen van de subcommissies aan de plenaire commissie, naar hoofdstuk geordend, met marginalia. Per hoofdstuk zijn hier tevens relevante Kamerstukken (wetsontwerpen, verslagen, amendementen e.d., eveneens met marginalia 1884-1887) en aantekeningen bijgevoegd. Ook is er documentatie aanwezig.

 

inv. nr. 104. Idem tot wijziging van Hoofdstuk IV-XI der Grondwet

Gedrukte rapportage en voorstellen van de subcommissies aan de plenaire commissie, naar hoofdstuk geordend, met marginalia. Per hoofdstuk zijn hier tevens relevante Kamerstukken (wetsontwerpen, verslagen, amendementen e.d., eveneens met marginalia 1884-1887) en aantekeningen bijgevoegd. Daarnaast documentatie, waaronder een missive van ouderlingen van de Nederlandse Hervormde Kerk aan gemeenteleden betreffende de voorgenomen herziening van art. 168 Grondwet en een adres van de Antidienstvervangingbond. Bevat ook  correspondentie van Röell met andere commissieleden.

 

inv. nr. 105. Verslag der Staatscommissie en geschreven notulen: 1883-1887, concept-rapport aan den Koning over de voorstellen tot Grondwetsherziening met ontwerp voor eene gewijzigde Grondwet, aangenomen voorstellen tot herziening, aantekeningen van Jhr. mr. Röell.

Aantekeningen, documentatie en stukken van de staatscommissie. Deze laatste bestaan uit een overzicht van door de commissie aangenomen voorstellen voor nieuwe grondwetsbepalingen; het conceptrapport aan de koning en bijbehorend ontwerp van een gewijzigde grondwet; het reglement van orde en een ontwerp daarvan; notulen van de commissievergaderingen; een handgeschreven register op de commissievergaderingen; en het gedrukte verslag van de commissie (met marginalia).

 

inv. nr. 106. Administratieve rechtspraak.

De aanwezige commissiestukken zijn: een nota van Farncombe Sanders over de administratieve rechtspraak en een afschrift van een aan de staatscommissie gericht adres van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1884). Overig materiaal, tenminste de periode 1883-1890 omvattend: nota’s, aantekeningen, verzoekschriften, adressen, krantenknipsels. NB. Röell diende in maart 1886 als Tweede Kamerlid enkele amendementen in betreffende de herzieningsvoorstellen over de administratieve rechtspraak.

 

inv. nr. 107. Verzameling van alle gedrukte stukken, op de Grondwetsherziening betrekking hebbende.

Vermoedelijk complete verzameling van Kamerstukken betreffende de grondwetsherziening, op jaar en stuknummer geordend, 1884-1887. Daarnaast aantekeningen, krantenknipsels, handgeschreven verslagen van de vergaderingen van de afdeling van de Tweede Kamer waarvan Röell rapporteur was, en een brochure van de Liberale Unie.

 

inv. nr. 108. Aanteekeningen betreffende het kiesrecht, art. 194, troonopvolging, onderzoek der ingediende voorstellen tot herziening, aanteekeningen op afzonderlijke artikelen.

Stukken vooral betreffende de onderwijskwestie (art. 194 GW): gedrukte Kamerstukken met enkele marginalia, aantekeningen, documentatie en adressen aan de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 109. Gedrukte notulen van de vergaderingen der commissie tot Grondwetsherziening, 1883-1887. Staatscourant 1887.

Compleet exemplaar van de gedrukte notulen, met marginalia. Tevens enkele exemplaren van de Staatscourant uit 1887 met de afkondiging van de herziene grondwet.

2 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 160. Stukken betreffende de Staatscommissie tot Grondwetsherziening 1905-1906.

Gedrukte stukken: volledig exemplaar van de gedrukte notulen van de Commissie-De Beaufort; losse notulen van de vergaderingen 1-9 en 12-16; nota’s van commissieleden; concepten van het eindrapport; een overzicht van de tekst van de grondwet met voorgestelde wijzigingen.

 

 

 

3 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

De inv. nrs. 124-129 (Stukken betreffende de Staatscommissie tot Grondwetsherziening 1910-1912) bevatten Röells ledendossier van de Commissie-Th. Heemskerk.

 

inv. nr. 124. Aanteekeningen op de Grondwet.

Aantekenboek van Röell met notities over de grondwet, per grondwetsartikel geordend. De aantekeningen zijn volgens het titelblad begonnen in 1910.

 

inv. nr. 125. Stukken betreffende Hoofdstuk II der Grondwet.

Overwegend stukken samenhangend met de subcommissies waarvan Röell voorzitter was: voorstellen en nota’s van subcommissies en van afzonderlijke leden (gedrukt, getypt, met marginalia); getypte notulen van de subcommissie voor de grondwetshoofdstukken V en XI (vergaderingen 1-5) en van de subcommissie voor grondwetshoofdstuk II afdeling 1-5 (vergaderingen 1-7); aantekeningen van Röell; correspondentie met het secretariaat, met mede-commissieleden en met anderen; documentatie.

 

inv. nr. 126. Stukken betreffende Hoofdstuk V en Hoofdstuk XI der Grondwet.

Overwegend stukken samenhangend met de subcommissie voor de grondwetshoofdstukken V en XI. Hierbij gedrukte voorstellen en nota’s van de subcommissie en van afzonderlijke leden (met marginalia); concepten van het rapport van de subcommissie (handgeschreven en gedrukt, met marginalia); een adres; aantekeningen van Röell.

 

inv. nr. 127. Gedrukte stukken en bijlagen der verschillende subcommissies, waarin Jhr. mr. Röell niet zitting had.

Overwegend stukken samenhangend met de subcommissies waarin Röell geen zitting had en de plenaire commissie. Hierbij voorstellen en nota’s van de subcommissies en van afzonderlijke leden (gedrukt en geschreven, met marginalia); notulen van de subcommissie voor de artikelen 79-82 en 90 der grondwet (vergaderingen 1-7); concepten van de herziene grondwet en van het rapport van de commissie (gedrukt, met marginalia); een reglement van orde (gedrukt) en een ontwerp daarvan (geschreven); correspondentie; aantekeningen van Röell; documentatie; krantenknipsel.

 

inv. nr. 128. Notulen der vergaderingen der Staatscommissie voor Grondwetsherziening (concept). 1910 mei 2 – 1912 januari 17.

Twee exemplaren van de gedrukte concept-notulen. De eerste set (eerste concepten) omvat de vergaderingen 1-25, 28, 30-51, 53, met marginalia; soms zijn stukken dubbel aanwezig. De tweede set (tweede concepten) omvat de vergaderingen 14- 27, 29-53; ook hierbij soms dubbelen.

 

inv. nr. 129. Notulen der vergaderingen der Staatscommissie voor Grondwetsherziening (gedrukt). 1910 mei 2 – 1912 april 22.

Volledig exemplaar van de gedrukte definitieve notulen, vergaderingen 1-54. Met marginalia.

Opmerkingen overig

Overige stukken betreffende grondwetsherziening in het archief die niet op een specifieke staatscommissie betrekking hebben:

- inv. nrs. 24-25. Stukken betreffende de herziening der Grondwet en der Kieswet in België (1891-1894). In nr. 24 gedrukte Belgische parlementaire stukken van Senaat en Kamer van Afgevaardigden. Nr. 25 bevat de gedrukte handelingen van de Kamer van Afgevaardigden en een gedrukte 'Guide d'électeur' betreffende de nieuwe Belgische kieswet, 1894.

- inv. nr. 78. Stukken betreffende voorstellen tot grondwetsherziening (1903-1904). Adressen van de Vrijznnig Democratische Bond en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht aan de Tweede Kamer (gedrukt); aantekeningen van Röell; krantenknipsels.

 

Tevens ingezien zijn inv. nrs. 130-131: overwegend literatuuraantekeningen en aantekeningen voor (Kamer)redevoeringen betreffende diverse juridische kwesties.