Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Romme, C.P.M.

Leefjaren 1896-1980
Politieke partij / richting RKSP; KVP
Functie(s) advocaat; lid van de gemeenteraad van Amsterdam 1921-1937; lid van de Tweede Kamer 1933, 1946-1961, fractievoorzitter 1946-1961; buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg 1935-1937; lid van Provinciale Staten van Noord-Holland 1935-1937, 1946-1947; lid van de Eerste Kamer 1937; minister van Sociale Zaken 1937-1939; lid van de Raad van State 1962-1971; minister van Staat sinds 1971
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

C.P.M. Romme, Nieuwe grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing (onder toevoeging van de geldende grondwet) (Amsterdam [1945]); vgl. hierbij: G.H. Slotemaker de Bruïne, Een andere grondwet? Naar aanleiding van het boekje van prof. mr. C.P.M. Romme ‘Nieuwe grondwetsartikelen’ (Amsterdam, [1946]).

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie mr. dr. C.P.M. Romme (1928-1977)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.144)
Meer Verberg

Naam Romme, C.P.M.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van de papieren van C.P.M. Romme (1896-1980) over de jaren 1934-1977', door S.F.M. Plantinga, 1975 (met supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 1. Omslag Grondwetsherziening 1937.

Knipsels en Kamerstukken inzake de grondwetsherziening (1936-1937), enkele aantekeningen van Romme en een nota van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers (1936).

 

inv. nr. 2. Dossier 'Grondrechten'.

Knipsels (1936) en enkele korte aantekeningen van Romme.

 

inv. nr. 3. RKSP. Raad van Studie en Documentatie, 1936.

Betreft Romme's lidmaatschap van de 'Raad van Studie en Documentatie, die zich bezighoudt met het vraagstuk van de herziening op onderdelen van ons staatsbestel', ingesteld door de RKSP; de overige leden waren C.M.J.F. Goseling (voorzitter), J.A.J. Barge, D. Beaufort, P.J. Witteman en H. Kolfschoten (secretaris). De Raad had tot taak het in 1935 verschenen Algemeen Staatkundig Program van de RKSP uit te werken. Vanwege de verwantschap in onderwerpen met de gelijktijdig functionerende commissie-De Wilde bevat deze omslag echter ook verwijzingen naar de Commissie-De Wilde: afschriften van commissiestukken, documentatie en knipsels, aantekeningen van Romme, correspondentie en fragmenten uit de Handelingen.

 

 

2 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 61, nr. 217. Staatscommissie herziening grondwet, 1947-1948.

Hierin het gedrukte verslag van de staatscommissie, gedrukte wetsontwerpen, knipsels, notulen van de vergaderingen 1-7 van de staatscommissie, een ontwerp van de overeenkomst van Linggadjati; tevens correspondentie met F. Teulings, het bestuur van de KVP-Kamerfractie en mede-commissieleden, nota's van commissieleden en aantekeningen van Romme.

 

Zie tevens:

- inv. nr. 57. Dossier 'Nieuwe grondwetsartikelen' n.a.v. brochure van Romme, 1944-1949.

Knipsels, aantekeningen en correspondentie naar aanleiding van het verschijnen van Rommes brochure Nieuwe Grondwetsartikelen in 1945. Tevens een afschrift van een advies van L.G. Kortenhorst inzake de commissie 'Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal' van het Centrum voor Staatkunidge Vorming van de KVP (vgl. inv. nr. 95) van 30-8-1949; knipsels en documentatie inzake staatkundige hervormingen, persvrijheid en grondrechten uit 1946-1949; het afschrift van een brief van mogelijk Beel aan koningin Wilhelmina te Londen, oorspronkelijk gedateerd november 1944.

- inv. nr. 95. Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV), diverse commissies

Hierin het dossier 'Commissie Unieconstitutie' 1947-1950. Stukken betreffende een commissie die blijkens aanwezige correspondentie met Van der Grinten op aandringen van Romme in 1947 werd ingesteld. Romme maakte zelf waarschijnlijk geen deel uit van de commissie. De stukken houden echter geen aanwijsbaar verband met een grondwetscommissie of grondwetsherziening.

 

 

 

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 62. Commissie herziening grondwet, ingesteld bij KB 17.4.1950. Grondwetscie., 1e lezing.

- dossier 1, 1951-1953. Afschriften van notulen, convocaties, nota's en correspondentie met betrekking tot de plenaire commissie en de redactiecommissie; het rapport van de commissie-Van Eysinga; het interimrapport; aantekeningen van Romme; gedrukte concept-ontwerpen van de grondwet (1951); een nota van 'onze fractiecommissies voor Binnenlandse Zaken en Verkeer & Waterstaat' (z.j.); een nota van Romme met punten voor een grondwetsherziening (5-6-1950); correspondentie met Didymus (Beaufort), G. van den Bergh, Van Schaik, Beel, Duken L.A. Donker.

- dossier 2, 1951. Commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties en rapporten) van de plenaire commissie (maart-april 1951), waarop enkele aantekeningen.

- dossier 3, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties en rapporten) van de plenaire commissie (maart-mei 1950, juli 1950, januari-maart 1951), waarop enkele aantekeningen. Afschrift van een resolutie van de Nederlandse Raad der Europese Beweging gericht aan de leden van de grondwetscommissie (13-5-1950); afschrift van een rondschrijven van Romme aan de voorzitters van de KVP-fractiecommissies (9-6-1950); knipsels.

- dossier 4, Notulen plenaire vergadering 1950-1952. Afschriften van de notulen van de plenaire vergaderingen nrs. 1-34, waarop enkele aantekeningen.

- dossier varia, 1951. Afschriften van nota's van de plenaire commissie, de redactiecommissie en enkele subcommissies, waarop enkele aantekeningen; knipsels; correspondentie met Van den Bergh en Van Maarseveen.

 

inv. nr. 63. Grondwetscommissie, eerste lezing, subcommissies 1-3.

- dossier subcommissie 1, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van nota's en notulen van de vergaderingen 1-13.)

- dossiers subcommissie 2 (1-2), 1950-1951. Het eerste subdossier bevat documentatie, knipsels, commissiestukken (afschriften van nota's en convocaties), verslagen van de commissie-Prinsen en de commissie-Deckers (Centrum voor Staatkundige Vorming van de KVP), correspondentie met Kan, Beel, L.A.H. Albering, het secretariaat van de KVP. Daarnaast  een nota van Romme en D. Beaufort uit 1941. Het tweede subdossier bevat commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties en notulen van de vergaderingen 1-20.)

- dossier subcommissie 3, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van notulen van de vergaderingen 1-15, nota's en convocaties), het rapport van de commissie-Van Eysinga, notities van de KVP-Tweede Kamerfractie (z.j.) en van E.G.M. Roolvink (4-12-1950), overdrukken van stukken van de commissie-Van Eysinga en een notitie van de KVP-fractiecommissie voor Defensie.

 

inv. nr. 64. Grondwetscommissie, eerste lezing, subcommissies 4 en 5, commissie voor de systematiek en redactiecommissie.

- dossier subcommissie 4, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van de notulen van de vergaderingen 2-18, nota's en correspondentie), knipsels en documentatie.

- dossier subcommissie 5 (1-2), 1950-1951. Het eerste subdossier bevat commissiestukken (afschriften van notulen van de vergaderingen 1-13 en nota's). Het tweede dossier bevat commissiestukken (afschriften van nota's en correspondentie) met enkele aantekeningen, correspondentie met Kan en documentatie.

- dossier commissie voor de systematiek, 1951. Commissiestukken (afschriften van verslagen van de 2 vergaderingen en nota's) met enkele aantekeningen.

- dossier redactiecommissie, 1951. Commissiestukken van de plenaire commissie en de redactiecommissie inzake de partiële grondwetsherziening en het interimrapport; correspondentie met Van Maarseveen.

 

inv. nr. 65. Grondwetscommissie, 'bijzondere onderwerpen', 1950-1951.

De doos bevat een lijst van 'bijzondere' onderwerpen: 'Godserkenning', 'Beperking grondrechten', 'Staatssecretarissen', 'Verlaging kiesgerechtigde leeftijd', 'Stemoverdracht', 'Art. 80' (commissies van advies en bijstand), 'Art. 117' (positie Eerste Kamer), 'Afschaffing Eerste Kamer', 'Bedrijfsrechtspraak', 'Godsdienst' en 'Onderwijs en Maatschappelijk Welzijn'. Per onderwerp is er een subdossier met op het voorblad verwijzingen naar de commissievergaderingen waarin het aan de orde kwam en de stemverhoudingen. De dossiers bevatten documentatie, correspondentie en commissiestukken die Romme gedurende de jaren 1950-1954 over het onderwerp vergaarde.

 

inv. nr. 66. Grondwetscommissie, tweede lezing.

- dossier 1, 1952. Commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties, notulen van de vergaderingen 36-52 en herzieningsontwerpen) van de plenaire commissie uit de periode september 1951-januari 1953, met enkele aantekeningen. het dossier bevat tevens documentatie.

- dossier 2, 1952-1954. Commissiestukken afkomstig van de plenaire commissie en de redactiecommissie (1953); een scriptie van M.P.A. Meissen, 'Procedure van grondwetsverandering', geschreven bij prof. Rijpperda Wierdsma (1953); krantenknipsels (jan.-mei 1954); het ontbindingsbesluit van de commissie; correspondentie met Van Nispen tot Pannerden, Hooykaas en Van den Bergh; correspondentie inzake het processieverbod (1949); overige documentatie.

 

Zie tevens:

inv. nr. 95. Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV), diverse commissies

- dossier 'Commissie samenstelling en werkwijze Staten-Generaal' 1949-1951. Stukken betreffende Romme's lidmaatschap van deze door het CSV ingestelde commissie (maart 1950-juli 1951). Leden waren Witteman (voorzitter), Bachg, Hanekroot, Kolfschoten, Steinkühler, Goseling (secretaris) en Walenkamp (secretaris); als adviserende leden waren toegevoegd De Block, Kortenhorst en Romme. Het dossier bevat commissiestukken, knipsels, nota's van de commissie aangeduid in inv. nr. 19, correspondentie en één nota vertrouwelijk toegezonden aan de commissie-Van Schaik.

- dossier 'Commissie grondrechten' 1948-1952. Stukken betreffende Romme's adviserend lidmaatschap van deze door het CSV ingestelde commissie, die verder bestond uit De Block (voorzitter), W. Helmich (secretaris), A. Bomhoff, A.J.M. Cornelissen, F.J.F.M. Duynstee, C.M.O. Van Nispen tot Sevenaer en J.G. Stokman. Het vermoedelijk incomplete dossier bevat commissiestukken en correspondentie met het secretariaat.

 

4 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

inv. nr. 66. Commissie van advies inzake nadere wijziging der grondwettelijke bepalingen betreffende het bestuur der buitenlandse betrekkingen, 1954-1955.

Bevat het ledendossier van Romme: het eindrapport van de commissie, afschriften van concepten van het eindrapport met aantekeningen, convocaties en nota's. In aparte omslagen bevinden zich: afschriften van de notulen van de plenaire commissie, het rapport en enkele nota's van subcommissie I; rapporten, nota's en notulen van de subcommissies II en III; betreffende subcommissie IV is slechts één nota aanwezig. Daarnaast documentatie en correspondentie betreffende de instelling van de commissie.

5 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 96. Centrum voor Staatkundige Vorming, diverse commissies.

Dossier 'Commissie Grondwetsherziening' 1966-1967: rapport van en opdracht aan deze commissie; correspondentie en notulen van het bestuur van de KVP; aantekeningen van Romme. (NB. Romme was geen lid van deze commissie.)

 

inv. nr. 109. 'Proeve van een nieuwe grondwet', correspondentie en literatuur, 1966-1970.

Dit dossier is gevormd door Romme als lid van de Raad van State en van een bijzondere commissie van deze Raad ingesteld om een commentaar op de 'Proeve' op te stellen. Leden van deze commissie waren de staatsraden Stellinga, In 't Veld, Helders, Van Tuyll, De Block, Romme, Kan en Rijpperda Wierdsma. De commissie was actief van 25-4-1967 (eerste vergadering) tot 22-12-1967 (advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de 'Proeve'). Het dossier bevat verder afschriften van correspondentie van W.F. Lichtenauer, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van H.Th.J.F. van Maarseveen met de Raad van State; afschriften van correspondentie met de leden van de commissie voor de 'Proeve'; afschriften van nota's, notulen en rapporten van de verschillende subcommissies van de Commissie-Cals/Donner; aantekeningen van Romme en een afschrift van het advies aan de minister. Daarnaast in afschrift een op persoonlijke titel gevoerde correspondentie met J. Cals (voorzitter van de staatscommissie), correspondentie met staatsraad Kan, met N. Schmelzer, fragmenten van de Staatscourant en de Handelingen (1967-1970), en een grote hoeveelheid documentatie, waaronder literatuuroverzichten met betrekking tot de 'Proeve'.

Opmerkingen overig

Enkele inventarisnummers staan niet in direct verband met staatscommissies voor grondwetsherziening, maar zijn wel gerelateerd aan diverse thema's die daar besproken werden:

- inv. nr. 19. RKSP. Commissie onderzoek Staatsbestel, 1940.

Stukken betreffende Romme's lidmaatschap van de commissie 'Wijziging Staatsbestel' die door de RKSP in de zomer van 1940 was ingesteld: correspondentie met het secretariaat van de RKSP, nota's van de diverse leden van de commissie en notulen (1940-1941 en z.j.); daarnaast de 'Grondwet der Portugeesche Republiek' (1933), knipsels en rapporten van maatschappelijke organisaties.

- inv. nrs. 31-44, nrs. 146-179. Correspondentie 1945-1952.

Op jaar alfabetisch geordend, zie de tafel opgenomen in de inventaris.

Algemeen

Functie(s) advocaat; lid van de gemeenteraad van Amsterdam 1921-1937; lid van de Tweede Kamer 1933, 1946-1961, fractievoorzitter 1946-1961; buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg 1935-1937; lid van Provinciale Staten van Noord-Holland 1935-1937, 1946-1947; lid van de Eerste Kamer 1937; minister van Sociale Zaken 1937-1939; lid van de Raad van State 1962-1971; minister van Staat sinds 1971
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

C.P.M. Romme, Nieuwe grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing (onder toevoeging van de geldende grondwet) (Amsterdam [1945]); vgl. hierbij: G.H. Slotemaker de Bruïne, Een andere grondwet? Naar aanleiding van het boekje van prof. mr. C.P.M. Romme ‘Nieuwe grondwetsartikelen’ (Amsterdam, [1946]).


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie mr. dr. C.P.M. Romme (1928-1977)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.144)
Naam Romme, C.P.M.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van de papieren van C.P.M. Romme (1896-1980) over de jaren 1934-1977', door S.F.M. Plantinga, 1975 (met supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 1. Omslag Grondwetsherziening 1937.

Knipsels en Kamerstukken inzake de grondwetsherziening (1936-1937), enkele aantekeningen van Romme en een nota van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers (1936).

 

inv. nr. 2. Dossier 'Grondrechten'.

Knipsels (1936) en enkele korte aantekeningen van Romme.

 

inv. nr. 3. RKSP. Raad van Studie en Documentatie, 1936.

Betreft Romme's lidmaatschap van de 'Raad van Studie en Documentatie, die zich bezighoudt met het vraagstuk van de herziening op onderdelen van ons staatsbestel', ingesteld door de RKSP; de overige leden waren C.M.J.F. Goseling (voorzitter), J.A.J. Barge, D. Beaufort, P.J. Witteman en H. Kolfschoten (secretaris). De Raad had tot taak het in 1935 verschenen Algemeen Staatkundig Program van de RKSP uit te werken. Vanwege de verwantschap in onderwerpen met de gelijktijdig functionerende commissie-De Wilde bevat deze omslag echter ook verwijzingen naar de Commissie-De Wilde: afschriften van commissiestukken, documentatie en knipsels, aantekeningen van Romme, correspondentie en fragmenten uit de Handelingen.

 

 

2 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 61, nr. 217. Staatscommissie herziening grondwet, 1947-1948.

Hierin het gedrukte verslag van de staatscommissie, gedrukte wetsontwerpen, knipsels, notulen van de vergaderingen 1-7 van de staatscommissie, een ontwerp van de overeenkomst van Linggadjati; tevens correspondentie met F. Teulings, het bestuur van de KVP-Kamerfractie en mede-commissieleden, nota's van commissieleden en aantekeningen van Romme.

 

Zie tevens:

- inv. nr. 57. Dossier 'Nieuwe grondwetsartikelen' n.a.v. brochure van Romme, 1944-1949.

Knipsels, aantekeningen en correspondentie naar aanleiding van het verschijnen van Rommes brochure Nieuwe Grondwetsartikelen in 1945. Tevens een afschrift van een advies van L.G. Kortenhorst inzake de commissie 'Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal' van het Centrum voor Staatkunidge Vorming van de KVP (vgl. inv. nr. 95) van 30-8-1949; knipsels en documentatie inzake staatkundige hervormingen, persvrijheid en grondrechten uit 1946-1949; het afschrift van een brief van mogelijk Beel aan koningin Wilhelmina te Londen, oorspronkelijk gedateerd november 1944.

- inv. nr. 95. Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV), diverse commissies

Hierin het dossier 'Commissie Unieconstitutie' 1947-1950. Stukken betreffende een commissie die blijkens aanwezige correspondentie met Van der Grinten op aandringen van Romme in 1947 werd ingesteld. Romme maakte zelf waarschijnlijk geen deel uit van de commissie. De stukken houden echter geen aanwijsbaar verband met een grondwetscommissie of grondwetsherziening.

 

 

 

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 62. Commissie herziening grondwet, ingesteld bij KB 17.4.1950. Grondwetscie., 1e lezing.

- dossier 1, 1951-1953. Afschriften van notulen, convocaties, nota's en correspondentie met betrekking tot de plenaire commissie en de redactiecommissie; het rapport van de commissie-Van Eysinga; het interimrapport; aantekeningen van Romme; gedrukte concept-ontwerpen van de grondwet (1951); een nota van 'onze fractiecommissies voor Binnenlandse Zaken en Verkeer & Waterstaat' (z.j.); een nota van Romme met punten voor een grondwetsherziening (5-6-1950); correspondentie met Didymus (Beaufort), G. van den Bergh, Van Schaik, Beel, Duken L.A. Donker.

- dossier 2, 1951. Commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties en rapporten) van de plenaire commissie (maart-april 1951), waarop enkele aantekeningen.

- dossier 3, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties en rapporten) van de plenaire commissie (maart-mei 1950, juli 1950, januari-maart 1951), waarop enkele aantekeningen. Afschrift van een resolutie van de Nederlandse Raad der Europese Beweging gericht aan de leden van de grondwetscommissie (13-5-1950); afschrift van een rondschrijven van Romme aan de voorzitters van de KVP-fractiecommissies (9-6-1950); knipsels.

- dossier 4, Notulen plenaire vergadering 1950-1952. Afschriften van de notulen van de plenaire vergaderingen nrs. 1-34, waarop enkele aantekeningen.

- dossier varia, 1951. Afschriften van nota's van de plenaire commissie, de redactiecommissie en enkele subcommissies, waarop enkele aantekeningen; knipsels; correspondentie met Van den Bergh en Van Maarseveen.

 

inv. nr. 63. Grondwetscommissie, eerste lezing, subcommissies 1-3.

- dossier subcommissie 1, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van nota's en notulen van de vergaderingen 1-13.)

- dossiers subcommissie 2 (1-2), 1950-1951. Het eerste subdossier bevat documentatie, knipsels, commissiestukken (afschriften van nota's en convocaties), verslagen van de commissie-Prinsen en de commissie-Deckers (Centrum voor Staatkundige Vorming van de KVP), correspondentie met Kan, Beel, L.A.H. Albering, het secretariaat van de KVP. Daarnaast  een nota van Romme en D. Beaufort uit 1941. Het tweede subdossier bevat commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties en notulen van de vergaderingen 1-20.)

- dossier subcommissie 3, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van notulen van de vergaderingen 1-15, nota's en convocaties), het rapport van de commissie-Van Eysinga, notities van de KVP-Tweede Kamerfractie (z.j.) en van E.G.M. Roolvink (4-12-1950), overdrukken van stukken van de commissie-Van Eysinga en een notitie van de KVP-fractiecommissie voor Defensie.

 

inv. nr. 64. Grondwetscommissie, eerste lezing, subcommissies 4 en 5, commissie voor de systematiek en redactiecommissie.

- dossier subcommissie 4, 1950-1951. Commissiestukken (afschriften van de notulen van de vergaderingen 2-18, nota's en correspondentie), knipsels en documentatie.

- dossier subcommissie 5 (1-2), 1950-1951. Het eerste subdossier bevat commissiestukken (afschriften van notulen van de vergaderingen 1-13 en nota's). Het tweede dossier bevat commissiestukken (afschriften van nota's en correspondentie) met enkele aantekeningen, correspondentie met Kan en documentatie.

- dossier commissie voor de systematiek, 1951. Commissiestukken (afschriften van verslagen van de 2 vergaderingen en nota's) met enkele aantekeningen.

- dossier redactiecommissie, 1951. Commissiestukken van de plenaire commissie en de redactiecommissie inzake de partiële grondwetsherziening en het interimrapport; correspondentie met Van Maarseveen.

 

inv. nr. 65. Grondwetscommissie, 'bijzondere onderwerpen', 1950-1951.

De doos bevat een lijst van 'bijzondere' onderwerpen: 'Godserkenning', 'Beperking grondrechten', 'Staatssecretarissen', 'Verlaging kiesgerechtigde leeftijd', 'Stemoverdracht', 'Art. 80' (commissies van advies en bijstand), 'Art. 117' (positie Eerste Kamer), 'Afschaffing Eerste Kamer', 'Bedrijfsrechtspraak', 'Godsdienst' en 'Onderwijs en Maatschappelijk Welzijn'. Per onderwerp is er een subdossier met op het voorblad verwijzingen naar de commissievergaderingen waarin het aan de orde kwam en de stemverhoudingen. De dossiers bevatten documentatie, correspondentie en commissiestukken die Romme gedurende de jaren 1950-1954 over het onderwerp vergaarde.

 

inv. nr. 66. Grondwetscommissie, tweede lezing.

- dossier 1, 1952. Commissiestukken (afschriften van nota's, convocaties, notulen van de vergaderingen 36-52 en herzieningsontwerpen) van de plenaire commissie uit de periode september 1951-januari 1953, met enkele aantekeningen. het dossier bevat tevens documentatie.

- dossier 2, 1952-1954. Commissiestukken afkomstig van de plenaire commissie en de redactiecommissie (1953); een scriptie van M.P.A. Meissen, 'Procedure van grondwetsverandering', geschreven bij prof. Rijpperda Wierdsma (1953); krantenknipsels (jan.-mei 1954); het ontbindingsbesluit van de commissie; correspondentie met Van Nispen tot Pannerden, Hooykaas en Van den Bergh; correspondentie inzake het processieverbod (1949); overige documentatie.

 

Zie tevens:

inv. nr. 95. Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV), diverse commissies

- dossier 'Commissie samenstelling en werkwijze Staten-Generaal' 1949-1951. Stukken betreffende Romme's lidmaatschap van deze door het CSV ingestelde commissie (maart 1950-juli 1951). Leden waren Witteman (voorzitter), Bachg, Hanekroot, Kolfschoten, Steinkühler, Goseling (secretaris) en Walenkamp (secretaris); als adviserende leden waren toegevoegd De Block, Kortenhorst en Romme. Het dossier bevat commissiestukken, knipsels, nota's van de commissie aangeduid in inv. nr. 19, correspondentie en één nota vertrouwelijk toegezonden aan de commissie-Van Schaik.

- dossier 'Commissie grondrechten' 1948-1952. Stukken betreffende Romme's adviserend lidmaatschap van deze door het CSV ingestelde commissie, die verder bestond uit De Block (voorzitter), W. Helmich (secretaris), A. Bomhoff, A.J.M. Cornelissen, F.J.F.M. Duynstee, C.M.O. Van Nispen tot Sevenaer en J.G. Stokman. Het vermoedelijk incomplete dossier bevat commissiestukken en correspondentie met het secretariaat.

 

4 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

inv. nr. 66. Commissie van advies inzake nadere wijziging der grondwettelijke bepalingen betreffende het bestuur der buitenlandse betrekkingen, 1954-1955.

Bevat het ledendossier van Romme: het eindrapport van de commissie, afschriften van concepten van het eindrapport met aantekeningen, convocaties en nota's. In aparte omslagen bevinden zich: afschriften van de notulen van de plenaire commissie, het rapport en enkele nota's van subcommissie I; rapporten, nota's en notulen van de subcommissies II en III; betreffende subcommissie IV is slechts één nota aanwezig. Daarnaast documentatie en correspondentie betreffende de instelling van de commissie.

5 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 96. Centrum voor Staatkundige Vorming, diverse commissies.

Dossier 'Commissie Grondwetsherziening' 1966-1967: rapport van en opdracht aan deze commissie; correspondentie en notulen van het bestuur van de KVP; aantekeningen van Romme. (NB. Romme was geen lid van deze commissie.)

 

inv. nr. 109. 'Proeve van een nieuwe grondwet', correspondentie en literatuur, 1966-1970.

Dit dossier is gevormd door Romme als lid van de Raad van State en van een bijzondere commissie van deze Raad ingesteld om een commentaar op de 'Proeve' op te stellen. Leden van deze commissie waren de staatsraden Stellinga, In 't Veld, Helders, Van Tuyll, De Block, Romme, Kan en Rijpperda Wierdsma. De commissie was actief van 25-4-1967 (eerste vergadering) tot 22-12-1967 (advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de 'Proeve'). Het dossier bevat verder afschriften van correspondentie van W.F. Lichtenauer, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van H.Th.J.F. van Maarseveen met de Raad van State; afschriften van correspondentie met de leden van de commissie voor de 'Proeve'; afschriften van nota's, notulen en rapporten van de verschillende subcommissies van de Commissie-Cals/Donner; aantekeningen van Romme en een afschrift van het advies aan de minister. Daarnaast in afschrift een op persoonlijke titel gevoerde correspondentie met J. Cals (voorzitter van de staatscommissie), correspondentie met staatsraad Kan, met N. Schmelzer, fragmenten van de Staatscourant en de Handelingen (1967-1970), en een grote hoeveelheid documentatie, waaronder literatuuroverzichten met betrekking tot de 'Proeve'.

Opmerkingen overig

Enkele inventarisnummers staan niet in direct verband met staatscommissies voor grondwetsherziening, maar zijn wel gerelateerd aan diverse thema's die daar besproken werden:

- inv. nr. 19. RKSP. Commissie onderzoek Staatsbestel, 1940.

Stukken betreffende Romme's lidmaatschap van de commissie 'Wijziging Staatsbestel' die door de RKSP in de zomer van 1940 was ingesteld: correspondentie met het secretariaat van de RKSP, nota's van de diverse leden van de commissie en notulen (1940-1941 en z.j.); daarnaast de 'Grondwet der Portugeesche Republiek' (1933), knipsels en rapporten van maatschappelijke organisaties.

- inv. nrs. 31-44, nrs. 146-179. Correspondentie 1945-1952.

Op jaar alfabetisch geordend, zie de tafel opgenomen in de inventaris.